eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.862

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 752
Nummer: 862


< Forrige . Indhold . Næste >

862.

4 Dec. 1597.

Bønderne i Lenet faa Befaling om at istandsætte Veje og Broer.

Til mennige bønder och thiennere vnder Kiøpenhaffns slot liggendis.

Christianus 4. Helse ether alle wor och kronens bønnder och thienner, som ligge och thienne till wortt slott Kiøpenhaffnn, euindeligenn medt Gudt och wor naade. Wiider, att som wy forfarre, huorledis att the allfarre weige och stenbror ther vdj lehnnit skall møgit werre forkørtt och forderffuit, saa att thenndt weigfarende mandt, nar ond werlig er, besuerligenn kannd der frembkomme, huorforre wy nu haffue befallet os elskelige Børge Trolle, wor mandt, thienner och embidtzmandt paa wortt slott Kiøpenhaffn, samme bror och weige jgenn att skulle lade flie och forferdige. Thj bede wy ether alle och her medt strengeligen och alffuorligenn biude och befalle, att nar och saa offthe forskreffne Børge Trolle ether ther om lader tillsige, j thaa medt ethers heste och wognne møder tillstede paa the steder, handt ether lader tilsige, och siden medt huer anndre att opflye och forferdige weigene ther vdj lehnitt baade medtt sthenbror, fielle bror och j anndre maader, huor the erre brøstholdenn och wferdige, wy haffuer naadigst befallet hannom, att handt skall paa skouffuene lade vduise ether huis thømber der till will fornøden giørris, saa frampt nogen ether nu findis forsømmeligen och icke møder tillstede, nar och saa offthe j ther om tillsigis, j daa icke therforre wille tilthallis och straffis som wliudige, huor effther j ether alle och huer kanndt wide att rethe. Ladendis etc. Haderslebiæ 4 decembris anno 1597.

Sæl. Tegn. XIX. 114.

IV s.752

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 19:22:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top