eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.858

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 750-751
Nummer: 858


< Forrige . Indhold . Næste >

858.

7 Jan. 1597.

Universitetet lejer »en Vor Frue Kirkes Kapel« og »et Kammers i samme Kirke næst op til det Lektorium, som man kalder domum capitularem, til Boghandler M. Hans Aalborg for hans Livstid.

Rector oc professores y Kiøbenhaffns universitet kiendes oc giør witterligtt for alle, att wi med sampt begge kirckeuerger thill Wor Frue kircke deris willie oc samtycke haffuer vnt oc i leie latt oc nu med dette vort obne breff vnde oc i leie lade hederlig oc vellert mand M. Hans Aalborrig en wor Frue kirckis cappel, som hand herthill haffuer hafft aff forskreffne wor Frue kircke, for en aarlig affgifftt, disligeste ocsaa itt kammers i samme kircke nest op thill det lectorium, som mand kaller domum capitularem; huilche forskreffne bode kapel oc kammer forneffnde M. Hans Aalborg skall haffue, nyde och beholde sin liffs thid for sig selff allene, oc ingen anden det att forpacte i nogen mode. Dog at hand samme cappel oc kammer holder ved lige po sin bekostning med vinduer oc andet, som behoff giøris; oc mo hand der vden for forskreffne cappell bygge sig i gaangen itt lidett skab, som hand daglige kand bruge thill sine bøger, eller och itt andet steds i kircken, huor beleiligtt kand vere. Oc skall hand herforuden, naar Gud hannem ved døden henkaller, haffue udj samme cappell sitt fri leiersted for sig allene, oc ingen mured graff. For huilched alltsammen, capell, kammer, skab och leiersted, forskreffne M. Hans haffuer giffued thill wor Frue kircke och nu strax antuordet kirckeuerge itt hundred gode gangbare reichsdaller. Oc skal neste fârdag, Poske eller Michaëlis, effter hans død

IV s.750

dette forskreffne allesamme komme thil wor Frue kircke igien vden all modsigelse i nogen mode. Thill vindisbyrd haffuer vi trøckt rectoris signet her neden for. Actum Kiøbenhaffn 7 januarij 1597.

Af Konsistoriets Kopibog i 4to, Fol. 97-98. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 217.

IV s.751

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:40:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top