eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.853

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 747-748
Nummer: 853


< Forrige . Indhold . Næste >

853.

7 Okt. 1596.

Der skal beskikkes uvillige Dannemænd til at afslutte en Sag mellem Hans Holst og hans Svigermoder Gertrud Jørgen Koks.

Til borgemester och raadmendt vdj Kiøpenhauffn.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Wiider, effthersom thenne breffuiserske Gertrudt Johan Kockis vnderdanigst till os haffuer supplicerit och sig beklagit, huorledis hindis suoger Hans Holst, en eders medtborger, skall hinde forfølge och tribulere formidelst huis hun hannom medt hindis datther hans høstru haffuer loffuidt och tillsaugt, som skall beløbe sig 1500 daller, huilckenn forskreffne summa pendinge hun for nogen aar sidenn skall haffue wdj rede pendinge och anndre guode warre till fylldiste hannom erlagt och affbetallit effther

IV s.747

der paa wdgiffne quitantzers liudelse, huor medt forskreffne Hans Holst icke skall nu wille lade sig niøge, meden nu fordrer aff hinde der offuer 500 daler och illde och hartt handler sig emodt hinde och hindis børnn, achtendis sig der medt att wille fortrenge hinde aff hindis gaar, vnderdanigst begierrenndis herudinden att mothe handtheffuis och till alle rethe befodris och forhielpis. Tha bede wy eder och her medt alffuorligenn befalle, attj nu strax medt thet allerførste tillforordner nogle wuildige dannemendt, borgerre thersammestedtz, som samme sags leglighet kunde grandgiffueligenn forfarre och sidenn retteligenn ligne och legge thennom emellom paa begge sider, huis thennom emellom kanndt warre, saa att denn enne part saa well som den anden maa skee och wederfaris, huis christeligt och rett er, och the medt huer andre maa komme till en endelige ennde och bliffue attskildt, giffuenndis fraa thennom beskreffuet, huis the vdj saa maade lignendis, leggendis eller och thennom emellom forhandlendis worder, och attj sielff haffue vdj samme sag flitig och tilbørlig indseende saa wy och en gang for alle widerre thes offuerlob mue bliffue forskonit. Fredrichsborg 7 octobris anno 1596.

Tegn. o. a. L. XIX. 17-18.

IV s.748

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:18:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top