eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.851

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 741-747
Nummer: 851


< Forrige . Indhold . Næste >

851.

31 Avg. 1596.

Ceremoniellet ved Kongens Kroning.

Register paa thennom aff adellenn, som skulle tage warre paa Kongelig Maiestetz bord och wdj fremmede herrers gemacker.

Paa Kongelig Maiestetz bordt:

Peder Munck, rigenns marsk,
Henning Giøe,
Sthenn Malthisenn,
Knudt Grubbe.
  }
}
}
}
  marskalcke.

Drinck marskalcke:

Ebbe Munck, skienck for Kongelig Maiestet selff, Jørgenn Brahe for administrator aff Meideborg, Christenn Munck administrator aff Saxenn, Oluff Dahe margraff Jochim Ernst aff Brandenborg, Niels Frijs hertug Ernst aff Luneborg, Loduid(!) Munck Kongelig Maiestet aff Skottlanndtz gesannther, Godtzleff Budde hertug Christian aff Luneborg, Eyller Brockennhus hertug Hans aff Holstenn, Eyller Bryske hertug Fredrich aff Luneburg, Hanns Lange for drottningens aff Skodtzlantz gesanther Petrus Junius, Godske von Allefeldt Johann Sigismundus, Thønne Bryske hertug Christiann aff Sønnderborg, Franndtz Ranndtzow hertug Augustus aff Luneborg, Johann Rudt bispenn aff Bremen, Henning Reuentlow pfaltzgraff Wolfgang Wilhellm von Stein, Christoffer Parsbierg margraff Christian aff Brandenburg, Wlrich Sandbierre thendt første aff Anholltt, Eske Billde Jørgennsøn margraff Sigismundi gemall, Johann Bernekow hertug Johan Adolff aff Sønnderborg, Oluff Billde hertugenn aff Pomernn, Peder Grubbe administrators aff Meideborgs gemall, Fredrich Hobe for drottningenn, Hendrich Gyllenstiern till Iffuersnes for hertuginden aff Gotrup, Johann Wrnne hertug Hanns aff Holstens gemall.

Tise efftherskreffnne skulle berre madt paa Kongelig Maiestetz bordtt:

Hendrich Winndtt, Othe Christoffer Rosennkranndtz, Holger Wlffstanndt till Hickebierg, Erich Kaas, Albridt Skiell, Aage Wgerup, Fredrich Quidtzow, Markus Billde, Christenn Gyldenstiernn, Jenns Billde, Markur Jensen, Hendrich Giøe, Offue Lunge till Tirsbeck, Hanns Rostrup, Knudt Rudt Jørgensen, Erick Lunge till Skouffgaardt, Iffuer Jull, Gertt Rosenkranndtz, Melcker Wlffstanndt, Fredrich Munck, Kiell Brockennhus, Niels Kaas till Støringgaardt, Nels Skinckell, Børge Rosenkranndtz.

Tise efftherskreffne skall tage maaden aff trupernne:

Gabriell Sparre, Christiann Bernekow, Claus Podebusk, Dettløff Holck.

IV s.741

Tise efftherskreffne erre marskalcke paa den storre saal for herremendene:

Gabriell Skinckell, Lauge Beck, Lauge Wrnne i Skanne,
Hanns Speigell, Peither Redtz
Benidtz Ranndtzow
  }
}
  skienck paa den storre saall.

For greffuernne skall hoffsinnderne sthaa for borde och berre madtt.

For fruer och jomfruer skall werre marskalcke:

Morthenn Wenstermandt, Lauridtz Kruse paa Bernhus.

Kongelig Maiestetz suenne skall berre madtt, wdj kiøckenett skall werre:

Peder Mundtt, Johann Duhe, Caspar Marckdaner.

Wdj kiellderrenn:

Ebbe Munck, Sthenn Madtzenn, Brostrup Giedde.

Wdj Kongelig Maiestet aff Skottlanndtz gesanndter thieris gemach:

Sthenn Bilde marskalck, Holger Rosennkrandtz skiennck, Eyller Quidtzow staar for borde,
Gunde Lannge,
Claus Bilde och
Erick Bilde
  }
}
}
  berre madt.

Wdj administrators gemach:

Lauridtz Brockennhus marskalck, Reinholltt Anrip staar for borde.
Mogenns Wlfeldt
Hans Axellsenn
Eyller Rudt
  }
}
}
  berre madt.

Wdj margreffuens gemach:

Offue Lunge marskalck, Christiann Krabbe star for borde.
Eske Krause
Oluff Munck
Christoffer Krause
  }
}
}
  berre madt.

Wdj bispenn aff Bremens gemach:

Prebenn Bildt marskalck, Henning Walckendorff star for borde.
Offue Bilde
Lauge Wrnne
Gabriell Gyllennstiernne
  }
}
}
  berre madt.

Wdj hertug Hans aff Holstens gemach:

Gabriell Knudsen marskalck, Madtz Sandbierre star for borde.
Christenn Knudsen
Franndtz Wrnne
Erich Wasbyrdt
  }
}
}
  berre madt.
IV s.742

Wdj hertugenn aff Lunneborgs gemach:

Peder Brahe marskalck, Christenn Hiøg star for borde.
Christenn Winndt
Byrge Rosenkranndtz
Hanns Norby
  }
}
}
  berre madt.

Wdj hertug Johan Sigismundj gemach:

Knudt Brahe marskalck, Niels Gyllennstiern star for borde.
Knudt Brockenhus
Peder Madtzen
Thomis Juell
  }
}
}
  berre madt.

Wdj hertudinden(!) aff Holstenns gemach:

Erick Løcke till Eskier marskalck, Jacop Hiøg star for borde.
Hanns Munck
Rubeck Pors
Claus Pors
  }
}
}
  berre madt.

Att warre paa Misinske gesanther j byenn:

Fredrich Lange, marskalck.
Claus Nilsen
Anders Malthisen
Erich Hiøg
  }
}
}
  berre madt.
Axell Rosenkranndtz star for borde.

Paa slotidt att warre paa hertug Fredrich aff Luneborg och hertug Alexander aff Holstenn:

Niels Bildt marskalck, Coruidtz Wlfeldt star for borde.
Ouffue Bilde
Michell Nilsenn
Christoffer Rosenkrandtz
  }
}
}
  berre madt.

Att warre paa iij jomfru kammer paa slotidt:

Jørgenn Due warer paa administrators gemals jomfrukammer. Morthen Skinckell warer paa administrators sønns gemals jomfrukammer.

Peder Bille warer paa hertu[g]inden aff Holstens gemals jomfrukammer.

Ceremonier och ordning huorledis skall forholdis till Kongelig Maiestetz crønning.

Huorledis Kongelig Maiestet drager fraa slotet och till kirckenn.

Først gahr ix thrommether och en herpucke, effther thennom gahr Kongelig Maiestetz hoffmarskalck, Jørgenn Bilde och Law Wrnne, lanndtzdommer j Skaanne, och følger thennom den danske adell medt konningens och drottningens hoffsinder.

IV s.743

Dernest gahr alle fremmede herrers marskalcke medt førstelige Nadis hoffiunckerre, och fiøer(!) sig till thennom the herremendt, som kongelige och førstelige legater medt sig fører, som erre Skotlanndt, Saxenn, Brunsuig och Meckelborg. Dernest gahr alle herrer theris raadt, effther som theris herrer rider till, effther thennom gahr Kongelig Maiestetz raad wdj Holstenn.

Effther thennom gahr Kongelig Maiestetz raad wdj Holstenn. Effther thennom the danske raadt iij wdj huertt ledtt, och rider the ynngste forre.

Effther thennom xv thromether, en herpucke och tho herollder. Dernest the iiij regalia 1) Christoffer Walckendorff, hoffmester, cronen. 2) Christiann Frijs, cantzeler, spyren. 3) Peder Munck, rigenns marsk, suerdett. 4) Sthen Brahe ebbelett, och rider the alle fyrre paa reenn.

Dernest rider prindtzenn allenne.

Effther Hans Maiestet rider thre och thre wdj huertt ledt, først konningens aff Skottlanndtz legather, 2) churfurstenn aff Saxenns legather, 3) churfursten aff Brandeborg (!) wnge herrer, 4) hertug Hendrich aff Brunsuigs legater, 5) administrator aff Meideborg, 6) bispenn aff Bremen, 7) hertug Wldrich aff Meckelborgs lethater (!), 8) the hertuger aff Luneborg, 9) hertug Hans aff Hollstenn effther huer herris session.

Nogett lanngtt effther thennom, saa der er ett themmeligtt rum emellom, rider hertug Wldrich och hertug Hans aff Holstenn och hertug Magnus aff Luneborg.

Dernest drottningens wogenn. Der effther Oluff Rosensparre, Eske Brock och Christian Holck, administratoris gemall, hindis kierlighettz wogenn, J. Sigismundj gemals wogenn, hertug Hans aff Holstenn gemals wogenn, greffinderne om the erre der, drottningens jomfruers wogen, administratoris gemals jomfruers wogenn, margreff J. Sigismundj gemalls jomfruers wogenn, hertug Hans aff Holstenn gemals jomfruers wogenn.

The danske fruer och jomfruer skall staa wdj kirckenn, førendt herrerne didt indkommer, paa denn wennstre side.

Ceremonier wdj kirckenn:

Alteritt bethiennis aff thrinne bisper, som er bispenn wdj Siellandt, Skanne och Fyenn.

Nar prinndtzenn kommer wdj choritt, gahr Hans Maiestet wdj den stoell, som star paa den hiøgre side, att staa, och førsternne wdj the stolle neden forre paa den wenstre side. Alle rigenns raadt

IV s.744

star for Hans Maiestet paa gullffuitt, medler tidt falder ordinator medt the thuenne bisper paa kne for alteritt och beder hemelig.

Nar the opstar, saa gahr de till alteritt, som berer rigenns regalia, falder først paa kne och sidenn opstar, och huer effther andenn leger thet regale, hanndt ber, paa alteritt. Nar thet er giortt, saa begynnder ordinator sin talle ohm aarsage till slig forsambling och raader tilhørrernne till bønn till Gudt, att altingist maa skee j endt godt tidt. Dernest opleser huer aff de tho bisper sin text ohm øffrighedt, huilcket ordinator siden paa thet kortiste forklarer, effther huilcken forklaring ordinator falder paa kne neduendt till folckitt och leser medt hiøg røst pater noster. Strax ther effther star hanndt op och begynnder: veni sancte spiritus, koritt suarer: reple tuorum usqve ad finem. Dernest legis paa orgeuerckidt och andre jnstrumenther. Medler tidt begerrer rigenns raadt, att kongen wille følge thennom till alteritt, och thaa sether sig Hans Maiestet først j stollenn, och naar ordinator wennder sig ohm, thaa beder cantzeler ordinatorenn, att efftherdj the haffuer offritt regalia Gudt paa alterit, att handt thennom kongen igen wille antuorde. Ordinator suarer, att hanndt thet gernne will giørre.

Dernest thaller ordinator till kongen om hans embede och begerrer, att kongen wille suerge sin edt, daa sether Hans Maiestet sig wdj kne for alteritt, och saa leser rigenns hoffmester handtfestningen ordt fran ordt indt till den siste artickell, denn leser kongen selff op ordt fran ordt och legger sinne fingre paa thet nye testamente, huilckett bispenn Hans Maiestet forreholder.

Dernest salffuer ordinator kongen paa handleditt korsuis paa den hiøgre arm och paa skuldernne och forklarer kortelig huadt slig ceremonier bethyder.

Sidenn beder bispenn radett, att the fører kongen j sitt kammer och jfører Hans Maiestet kongelige kleder, sex aff raadett indtgar medt Hans Maiestet, the andre aff raadett forthøffuer wdj choritt.

Men kongen er wdj kammeritt, begynder ordinator mese embeditt, gloria in excelsis, collecten lesis, item søndags epistell. Chorus suarer enthen alleluia eller en mutet.

Saa følgis Kongelig Maiestet aff kammerit till altheritt och falder der paa kne, och ordinator drager suerdett aff skedenn och faar kongen thet, saa reigser Hans Maiestet sig och sether sig i stollenn, men ordinator forklarer, huadt thet bethyder. Effther ordinator haffuer wdtaldt, andtuorder Kongelig Maiestet rigenns marsk

IV s.745

suerdett, och hanndt sticker thet j skeden jgen. Sidenn taller ordinator for huadt aarsage konningen saluedes, førendt suerdet Hans Maiestet bleff offuerantuordett, och binder thet sidenn wedt konningens side. Dernest reigser konningen sig och drager suerdett wdt och slar vdj alle fyrre hiørner, och ordinator siger, huadt thet bethyder.

Der effther falder konningen paa knee, och ordinator tager kronen aff alteret, kalder paa raadett, att the hielper hannom att krone theris herre. Huem som icke kanndt naa till kronen medt the andre, hanndt recker en handt op och samtøcker saaledis medt der vdj. Saa settis kronen paa Hans Maiestet, och ordinator strax forklarer, huadt thet bethyder. Men ordinator thaller och Hans Maiestet sidder wdj stollenn, gahr huer aff rigenns raadt effther hinandenn och tager paa kronen medt den hiøgre handt.

Sidenn falder kongen paa kne jgen och anammer spiren aff ordinatore, huilcken strax forklarer, huadt thet bethyder. Dernest tager ordinator ebbelett, antuorder thet Kongelig Maiestett och forklarer, huadt thet bethyder. Saa star kongen op och antuorder alle regalia fra sig wndtagendis kronen, den beholder Hans Maiestet paa, och raadett følger Hans Maiestet till den stoell, som Hans Maiestet stodt først wdj, och star rigens raadt, som berre regalia, for Hans Maiestet medt thennom j hendernne. Dernest begynnder sangernne den 20 och 61 psalme. Effther denne sang gar ordinator till kongen, faar Hans Maiestet medt tilbørlig reuerentia handt, och legis paa orgeuerckitt och siungis: te deum laudamus.

Nar te deum er siungett, gar konningen jgen for alterit wdj sin stoell och tager euangelij bogenn j handen, antuorder bogen cantzlerren, och handt paa Kongelig Maiestetz wegnne medt liudelig stemme, leser thet dags euangelium, och haffuer kongen j sin hiøgre hanndt ett wddragett suerdt, huilcket bethyder, att konningen skall beskerme gudtz ordt och euangelium, och att suerdett icke tager euangelium bortt, men kunde baade werre till sammens. Effther thet siungis en mutete.

Sidenn leser ordinator en collect och leser den siste wellsignellse, och disemellom den lesis, sidder Kongelig Maiestet paa knee for alterit.

Der effther siunger chorit: gudt giffue wor konning och all øffrighet etc. paa dannske.

Der effther wennder the tho korpreste konningens stoell ohm till folckitt, och daa slar Hans Maiestet till ridder, huem Hans Maiestet will.

IV s.746

Sidenn gar konningen aff kirckenn medt kronen paa hoffueditt, suerdet wedt siden och spyrenn wdj hiøgre hanndt, ebbelett beris for Hanns Maiestet, och effther Hanns Maiestet sidder paa hestenn, daa berer fyrre aff raadett, Jørgenn Frijs, Preben Gyllenstiernn, Axell Brahe och Fredrich Løcke himmellen offuer Hans Maiestet.

Och drager Hans Maiestet op till slotedt wdj thenn samrne ordning, som mandt tilforn er neddragenn.

Tegn. o. a. L. XVIII. 562-67.

IV s.747

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 18:11:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top