eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.847

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 739
Nummer: 847


< Forrige . Indhold . Næste >

847.

28 Maj 1596.

Det forbydes at indføre danske Bøger fra Udlandet.

Till borgemester och raadt vdj Kiøbenhaffn, Malmøe, Lundt, Aarhus, Wiborg, Olborg, Othense, Riibe, Bergenn, Trundhiem, Opslo, Staffuanger.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, effthersom wy forfarre, huorledis bogførrere her vdj rigitt (der vdj wortt rige Norge) vnderstahe thennom att indførre danske bøger, som erre vdsatt aff tyske eller latinne paa danske och erre trøgtt wdenn lanndtz emodt huis forordning och forbudt, som vdj wor kierre her faders tidt, salig och hoglofflig jhukommelse, der om er vdgangett, huilcket allenniste sker formiddelst bogførrernis gerigtighet skyldt, att de ther medt søge theris profit och fordeell och icke achtes huadtt willfarellse och irrinnge der medt kandt indføris och vdspredis eblandt almuen, som bøger kunde hende att lese, och der till medt findis samme bøger paa adtskillige steder wrangeligen att werre thrøgtt och dansken formørckett, saa att den neppeligen kandt forstais, tha bede wy ether och wille, attj beskeder for eder, att bogfører saa mange som handle medt bøger (her vdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn, och ethers jurisdiction erre wndergiffuenn) wdj ethers bye och alffuorligenn forholder thennom, att de widtt theris edtt medt opragte fingre bepligtter thennom, att the aldelis ingen bøger, enthen de som aff nye wdgiørris eller och aff thydtske och latinne paa dannske wdsettis och bliffue trøgt wdenn lanndtz och [de] jgenn achte att sellge, skulle indførre her (der) wdj rigett, paa thet att icke nogenn irrinng eller wildtfarelse skulle indførris eller vdspredis eblant almuen, som bøger hender att lese. Saa frampt nogen thennom her emodt tilfordrister sig vdj saa maade slige bøger att indførre, attj da thennom derforre tiltaller och straffer som meneder, och der hos skulle the haffue forbrutt huis bøger, the haffue medt att farre. Dersom och nogen thennom haffuer slig bøger wdj theris boglade, att the daa thennom strax affskaffer och ingen selger eller affhennder till nogenn, och attj alffuorligenn holder her offuer, saa frampt j sielff icke wille stannde os derforre till rethe. Ther met etc. Haffniæ 28 maij anno 1596.

Tegn. o. a. L. XVIII. 519-20.

IV s.739

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 17:51:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top