eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.837

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 730
Nummer: 837


< Forrige . Indhold . Næste >

837.

5 Feb. 1596.

Magistraten faar Befaling om at tilendebringe en Arvesag. Jfr. Nr. 800.

Til borgemester och raadmendt wdj Kiøbenhaffnn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiider, effther som wy ether for nogenn tidt sidenn forledenn naadigst haffue tillskreffuit. belangenndis enn arff, som os elskelige Anders Thide, wor instrumentist, paa hanns høstruis wegnne och flere hindis medarffuinnge er arffueligenn thillfaldenn effther hanns høstru moder, huilckenn arff hanns høstruis fader Reinholdt kannestøber, borger ther sammestedtz, endnu skall haffue inde hos sig, attj therforre skulle forhielpe forskreffne Annders Thide och hanns medtarffuinge att mothe wdbekomme aff Reinholdt kannestøbers boe samme arff och børnegodtz, huilckenn wor skriffuelse och befallinng wy forfarre endnu icke att werre full giortt och efftherkommitt, och forskreffne Annders Thide therforre. nu vnderdanigst er begierrenndis therudindenn att forhielpis till rethe, saa hanndt och hanns medtarffuinge forlodis mothe wdbekomme theris mødernne arff, førendt andenn gieldt bleff vdlagt, efftherdj mesten forskreffne Reinholdt kannestøbers. gieldt (som handt beretter) skall werre giortt, sidenn forskreffne hanns høstru moder er medt dødenn affgangenn. Och efftherdj dett vdj sig selff er billigt, christeligt och rett, att samme børnegodtz forloddis vdt aff boenn vdleggis, førenndt nogenn annden gieldt bethallis, bede wy ether och wille, attj therudinden forfarer all leglighedenn och forhielper forskreffne Annders Thide och hanns medtarffuinge forloddis aff boenn att maa bekomme, huis thennom effther forskreffne theris høstru moder er arffueligenn thillfaldenn, achtenndis thet vdj sig selff att werre billigt och rett, att børnegodtz forloddis och først wdleggis, førenndt nogenn annden gieldt, som børnn inthet widtkommer, bethallis, saa att forskreffne Anders Thide och hanns medtarffuinnge therudindenn maa skee och wederfaris huis lougligt, christeligt och rett er, att the thennom medt billighedt icke skulle haffue widerre ther om att beklage. Ther met etc. Actum Coldingæ 5 februarij anno 1596.

Tegn. o. a. L. XVIII. 481-82.

IV s.730

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 16:05:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top