eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.835

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 729
Nummer: 835


< Forrige . Indhold . Næste >

835.

12 Dec. 1595.

Magistraten skal erklære sig over, hvorfor den har forlangt 10 Daler i Afgift af en Fremmed over hans Told.

Borgemester och raadt wdj Kiøbenhaffn finge breffue, att effther som Benedix Scheneberg haffuer supplicerit och giffuit tilkiennde, huorledis handt for nogen tidt sidenn medt nogen homble till wor kiøbstedt der sammestedtz er ankommen sin handell och kiøbmandskaff der att bruge, haffuer the aff hannom fodritt thj daller, wanset att hanndt sin toldt till os och Kronen forrettitt haffuer, formenendis thennom att haffue giortt emodt priuilegier, som fremmede wdj riget wdj theris handell och kiøbmandtzskaff wntt och giffuenn er, att the derfore skulle sig emodt the tilforordnede raadt erklere, for huadt beskedt och leglighedt the samme thj daller offuer hanns wdgiffne tolldt aff hannom haffuer fordrit och thagit, att the kunde giffue ther paa tilbørlig beskedt, nar der om giøris anfordring. Actum Aarhus thendt 12 decembris anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 471.

IV s.729

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 13:38:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top