eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.829

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 727-728
Nummer: 829


< Forrige . Indhold . Næste >

829.

9 Dec. 1595.

Kgl. Befaling om at tilendebringe Arvesagen efter Henrik Uden.

Till borgemester och raadmendt wdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige Hanns von Andorpenn, wor bygemester, vnderdanigst haffuer ladet giffue os tilkiende, att hanndt nogenn tidt sidenn forledenn haffuer lonntt och forstragt Reinholltt von Bemmell, borger wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn, en summa pendinge, och ther medt haffuer hanndt affbetallett affgangne Hendrich Wdens gieldt, saa widt hanns anpartt kunde sig beløbe, och wdj saa maade indfrydt thenn arffuepartt, hannom paa hanns høstruis wegnne epther forskreffne Hendrich Wden war tilfaldenn. For huilcke forskreffne summa pendinge forskreffne Reinholltt von Bemmell skall haffue pantsett och forskreffuit hannom all thenn arff hannom epther forskreffne Hinndrich Wdenn war tillfalldenn, forpligtenndis sig thenndt icke att skulle mechtig werre, førendt handt forskreffne pendinge till forskreffne Hanns von Andorp affbetalltt haffde, epthersom hanns der paa wdgiffne handskrifft ydermerre skall formelde och indeholde, meden nogen tidt der effther skall os elskelige Jacob Trolle, wor mandt, thienner och embidtzmandt paa wortt slott Frederichsborg, haffue tillforhandlit sig nogen handskriffter paa nogen gieldt, forskreffne Reinholt von Bemmell till andre haffuer werritt bortt skyldig, førendt forskreffne arff war faldenn, och therforre hoes eder forhuerffuit arest paa alltt forskreffne Reinholt von Bemmels arffuepart, hannom epther forskreffne affgangne Hendrich von Wdenn war tillfaldenn, wansett att den tillforn medt breff och segell till forskreffne Hans von Antorp war forpanthet och, som handt menner och angiffuer nochsom att wille beuise, samme arff medt hans vdlonte pendinge att werre indfryt, huorudinden forskreffne Hanns von Antorp formenner sig att skie for kortt, vnderdanigst begierrenndis att mothe forhielpis till rethe. Thj bede wy eder och wille, at nar j her medt besøgis, j tha indtsteffner forskreffne sag for eder wdj rethe, grandskendis och grandgiffueligen forfarenndis therudinden all leglighedt och sidenn wden nogen wittløfftig forhallinng endeligen der paa lougligen kiender och dømmer, huis christeligt

IV s.727

och rett er, giffuendis thet fra eder beskreffuit, som j wille antsuarit och werre bekiendt. Ther met etc. Aarhusiæ 9 decembris anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 469.

IV s.728

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 13:14:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top