eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.807

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 718
Nummer: 807


< Forrige . Indhold . Næste >

807.

13 Nov. 1593.

Phocas Stafrofskis Enke maa i dette Aar nyde Indtægten af det Gods, der havde været ham bevilget.

Till Detleff Holck.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, eptersom wij for nogen rom thiid siden forleeden haffue dig naadigst thilskreffuit, att du paa wore wegnne igien skulle diid wnder slottit anamme huis guoedtz, som affgangne Phocas Staffroffskj hans epterleuerske thil paa wiidere beskeed naadigst wor forleendt, och hun nu wnderdanigst giffuer thilkiende sig her thill inthet at haffue ther aff bekommit, tha bede wij dig och wille, att du lader hinde niude samme guoedtzis indkomme och rettighet for dette aar epter hindis forleenings breffs liudelse, och naar thette aar er forbj, att du tha retter thig epter wor forige skriiffuelse samme guoedtz ther wnder slottit at lade anamme och hinde aarligen igien at giffue j lest kornn, och thet lader slotzskriiffueren siiden saaledis føre thill regenskaff. Ther met etc. Befallendis etc. Actum Koldinghus thend 13 novembris anno etc. 1593.

Tegn. o. a. L. XVIII. 304.

IV s.718

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:30:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top