eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.806

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 717-718
Nummer: 806


< Forrige . Indhold . Næste >

806.

14 Sept. 1593.

Magistraten formanes til at tilendebringe Sagen mod den i Nr. 804 omhandlede hollandske Skipper.

Til borgemestere och raadmend wdj Kiøpnnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, eptersom j for nogen kortt thiid siden haffue bekommit os elskelige wore thilforordnnede regierings raadtz skriiffuelse, ther wij nu senisten wor wdj wor kiøpsted Flensborg, formeldenndis om thend sag, som sig begiffuer emellom os elskelige frw Margrette Gøie affgangnne Erick Løckis epterleuerske och en skipper fran Rotterdam wed naffnn Johan Richardtzen, eptersom samme skriiffuelse ydermere therom formelder, och epterdj wij nu igien paa nye ere ther om besøgtte, bede wij ether och wille, attj strax lader forskreffne skippere eller hans fuldmegtige wnder hans nøygachtig caution och forsichering følge huis kornn och ware, hand wdi hans skiib hafft haffuer, och siden endeligen fuldkommer wor befalning och med thet forderligste dømmer och ordeeller wdj sagen, eptersom christeligt och ret kand werre, och ether therwdinden saa met altingist forhandler, at os icke huos fremmede herrer och potentater skall giffuis thend eptersaffn och mistancke, att

IV s.717

wij theris wndersotte eller andre fremmede icke wille lade thil rette forhielpe, och wij for ald ydermere offuerlob wdj samme sag motte bliffue forskonidtt. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 14 septembris anno etc. 1593.

Tegn. o. a. L. XVIII. 293-94.

IV s.718

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:25:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top