eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.804

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 715-716
Nummer: 804


< Forrige . Indhold . Næste >

804.

18 Avg. 1593.

Magistraten formanes til at tilendebringe en Sag med en hollandsk Skipper.

Till borgemestere och raadmend wdj Kiøpnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, epter att os elskelige frw Margrette Gøie, affgangnne Erick Løckis epterleuerske, nu nogen thiid siden forleeden haffuer ladit arestere och anholde ett skiib ther for wor kiøpsted Kiøpnnehaffn, som thilforn haffde werrit forskreffne hindis affgangnne hosbundtz och hun formeente emoed hindis hosbundtz wilge att werre bortsoldt, och j wdi samme sag emellom forskreffne frw Margrete och skipperen paa forskreffne skiib epter huis breffue och bewiisning, forskreffne frw Margrete paa thend thiid for eder wdj rette lagde, haffue wdgiffuit eders domb och sententz, och epter at hoglerd mand doctor Augustus de Coloraer(?) siden med hogbornne førstes och herres her Mouritz, printz till Wranien hans kierlighetz jntercessionskriiffuelse saa och aff samme skiibs wdredere haffue werrit afferdigit med fuldmagt och andre breffue och bewiis wdj samme sag, och eder tha wed os elskelige wore thilforordnnede regierings raad paa wore wegnne er befalit och paalagdt samme sag for eder paa nye igien at skulle indsteffnne och tha epter huis breffue och nøygachtig bewiisning paa begge sider for eder wdj rette lagdis wden forhaling retferdeligen at skulle dømme och ordeele, huem samme skiib burde med rette at følge och thilhøre, och forskreffne doctor Augustus nu wnderdanigt lader giffue thilkiennde, attj samme wor befaling aldelis inthet haffue wille achte eller epterkomme, jcke haffuer heller wille lese eller sehe nogen aff huis breffue eller bewiisning hand wdi samme sag haffuer førdt med sig, meden sagen hannom paa forskreffne wdrederis wegnne thil stuoer forthering, skade och forsømmelse saaledis och wdi saa langsommelig thiid opholden och inthet therwdinden haffue wille sententiere och dømme, tha kommer os saadan eders throdtzig whørsomhed møgit selsom for, kunde os och icke nochsom forwndre, wd aff huad

IV s.715

myndighed j ether saadanne modtwillig whørsomhed och wlydighed haffuer thordt wnderstaa at antage och forskreffne wor befalning eder aff forbemelte wore elskelige thilforordnnede regierings raad paa wore wegnne giffuen er, icke haffue wille achte, epterkomme eller fuldgiøre, meden forskreffne doctorem Augustum som en fremmede och wdlendiske os icke thil ringe foracht eller forkleinering wdi saa langsommelig thiid haffue oppeholden och icke thill rette haffue wille forhiulpen, icke heller att haffue wille achte eller betencke at mange wore wndersotter och riigens indbyggere thiit och offte med deris sager hender for rette at indkomme for hogbemelte printz aff Wranien och paa the steder, som forskreffne doctor Augustus eller och the kiøbmend, paa huis wegnne hand hiid ind er forskicket, ere boesiddendis och hiemme, och kand well skee, the for saadanne eders langwarig och modtwillig forhalling och wendelig affskeed paa theris sager kunde forhalis och ther offuer liide stoer skade och forsømmelse. Thj bede wij eder och her med alffuorligen biude och befale, at naar j her med besøgis, j tha endeligen ere forthenckt wdj strax ansehendis thette wort breff at indtsteffne forskreffne sag for eder, wdj rette grandgiffueligen forfarendis begge forskreffne partters leiglighed och huis breffue och bewiis the emoed huer andre haffue, och siden endeligen wden ald ydermere forhaaling eller opsettelse dømmer thennom emellom huis christeligen och ret er, och midler thiid aff fire guoede, forstandige och wuildige dannemend och kiøbmend lader taxere och wordere, huis thet korn och andit indhaffuendis guoedtz, som wdi samme skiib er och snarligen kunde forderffuis, kunde med rette werre werdtt, och siden paa tilbørlig caution och forwaring thilsteder och bewilger skipperen, at hand med samme kornn och anden ware, som wdj samme skiib er inde och letteligen kunde forderffuis, ther med maa begiffue sig till Holland thil hans wdredere, paa thet saadanne korn och ware aldelis icke skulle forderffuis thennom thil større skade och forsømmelse, och siden epter forskreffne leiglighed och wilchor med thet allerførste ether affskillier met hoffuitsagen om skiibet at ordeele; saa frampt nogen ydermere forhaling eller forsømmelse huos eder herwdinden befindis och thet for os becklagis, wij tha icke skulle wiide saadanne eders modtwillig whørsomhet och wliudighed wed thilbørlig middell at straffue, paa thet j ther epter fuldkommeligen skulle wiide wor befaling och wilge wden ald forsømmelse eller languarig forhaling at fuldgiørre. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 18 augusti anno etc. 1593.

Tegn. o. a. L. XVIII. 282.

IV s.716

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:06:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top