eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.803

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 714-715
Nummer: 803


< Forrige . Indhold . Næste >

803.

30 Juni 1593.

Værten i »Oxekopen« maa faa en afdød Tydskers efterladte Gods i Betaling for at have givet ham Underholdning i 25 Aar.

Til Charsten Rytter, byefougit wdi Kiøpnnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, at os elskelige Jørgen Grabow, borger och gastgeber wdi Oxekoppen her wdj wor kiøpsted Kiøpnnehaffn, haffuer wnderdanigst ladit giffue os thilkiennnde, huorledis en person wed naffn Marchen thor Glatt, født wdj Tydskland, med hans thiennere skall haffue liggit thill herbergs och hafft deris kost huos hannom paa 25 aars thiid forwden huis anden ombkostning hand paa hannom och hans thienner ahnwendt haffuer, och hand therfore aldelis ingen betalning haffuer bekommit for wden sild och torsk wdj nogle aar for 12 daller, och at forskreffne Marchen thor Glatt nogen thiid siiden formedelst forskreffne thienniste och guoedhet, hannom aff forskreffne Jørgen Grabow och hans høstrw wor wederfaren, haffuer giortt thennom och theris børnn thil hans arffuinge, epterdj hand wiste sig ingen anden eller nermere arffuinge att haffue, och ther paa giffuitt thennom hans breff och segell, och epter at forskreffne Jørgen Grabow befrøchter sig samme breff, at thet icke skulde kunde staa wed magt, haffuer hand wnderdanigst werrit begierenndis, at wii forskreffne hans leiglighet, at forskreffne Marchen thor Glatt wdj saa mange aar haffde liggit thil herberge huos hannom, och hand inthet haffde bekommit for huis forthering och anden ombkostning, hand huos hannom bekommit, och hand paa hannom haffde ahnwendt, wille naadigst ansehe och betencke och naadigst bewilge, at hand huis os aff forskreffne Marchen thor Glatt

IV s.714

hans epterladendis arff och guoedtz kunde thilfalde, motte niude och bekomme for huis forthering, hand huos hannom med hans thiennere wdj saa mange aar giort haffuer. Tha bede wij thig och wille, att naar du her med besøgis, thu tha lader forskreffne Jørgen Grabow wbehindrit følge, niude och bekomme ald thend deell os wdj forskreffne Marchen thor Glatt hans epterladenndis arff och guoedtz kand thilkomme, och thu paa wore och kronens wegnne haffuer ladit beskriiffue. Ther met etc. Actum Haffniæ 30 junij anno etc. 1593.

Sæl. Tegn. XVIII. 265.

IV s.715

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:00:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top