eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.801

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 713
Nummer: 801


< Forrige . Indhold . Næste >

801.

26 Feb. 1593.

Christoffer Badskær maa beholde sin halve Boslod, uagtet hans Hustru har forbrudt den med sit Liv.

Til Charsten Rytter, byefougit wdi Kiøpnnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, eptersom thenne breffwiiser Christoffuer badskier, borger her wdi wor kiøpsted Kiøpnnehaffn, hans høstrw skall haffue formedelst sine wtilbørlige giernninger forbrutt sit liiff, saa hun therfore er dømpt fra halsen och, epter dommen skall henrettis, huorfore hans halffue boeslod och saa er thill øffrigheden epter lougen forfalden, huilcken hand wnderdanigst haffuer werrit begierenndis att motte hannom naadigst eptergiffuis, epter hand skall haffue thuenne smaa børn, som aldelis wdi slig mishandling ere wskyldige, tha haffue wij for Gudtz skyldtt saa och for gott folckis wnderdanigste bøns skyld naadigst eptergiffuitt hannom huis guoedtz, som wdj saa maade kunde werre thill os forbrott, bedendis thig therfore och wille, att naar hun haffuer standit sin rett, och hand thig her med besøgenndis worder, thu tha lader hannom frij och wbehindrit niude och beholde sitt guoedtz, som kunde werre for thend sag forfaldett. Ther met etc. Haffniæ 26 februarij anno etc. 1593.

Tegn. o. a. L. XVIII. 241-42.

IV s.713

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 08:50:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top