eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.800

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 712-713
Nummer: 800


< Forrige . Indhold . Næste >

800.

8 Dec. 1592.

Kgl. Befaling til Magistraten om at tilendebringe en Arvesag.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøpnnehaffnn.

Christiann etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, epter att os elskelige Anders Thiide, wor instrumentist, och Isaac Gorris, borger her wdi wor kiøpsted Kiøpnehaffn, wnderdanigst haffuer ladit giffue os thilkiende, huorledis thennom hersammestedtz paa theris høstrwers wegnne skall werre en arff thilfaldenn epter theris høstruers moder, och samme arff skall deris høstruers fader Reinholtt kandstøber endnu haffue inde huos sig, och epterdi hand nu hartt threngis paa hans gield at betale, formener the, att thennom først bør at betales och wdleggis epter lougen samme arff aff hans boe, før end at nogen anden gield ther aff betalis. Tha epterdi thet io wdi sig sielff er lougligt och rett, at børnneguodtz maa io wdgiffuis, førend nogen anden gield betales, bede wij eder och wille, at naar j her med besøgis, i tha derom forfarer ald leilighed och siden forhielper forskreffne Anders Thiide och Isaac Gorris emoed theris høstruers fader om samme arff att maa wederfaris huis christeligt och rett er epter

IV s.712

lougen, saa the sig med billighed icke skulle kunde haffue at becklage. Ther met etc. Haffniæ 8 decembris anno etc. 1592.

Tegn. o. a. L. XVIII. 222.

IV s.713

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 20:15:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top