eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.797

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 710-711
Nummer: 797


< Forrige . Indhold . Næste >

797.

31 Juli 1592.

Befaling om at holde en Dom tilbage over en skotsk Skipper.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøpnnehaffnn.

Christian 4. Vor gunst tilforn. Wiider, eptersom thend Skotte, som wdi søen aff wore skiibe bleff opthagen och skicket till wort slott Kiøpnnehaffn, for hand wden beskeed och søebreff haffuer ladit sig fordriste och forwden wor naadigste bewilling och tilladelse at

IV s.710

løbe paa wore strømme, skall nu aff eder werre dømpt till at føre nøygachtig beuis aff Skotland, at hand med sit skiib och guodtz, wille søge sin erlige nering, och forskreffne hans skiib och guodtz saa lang thiid at skulle bliffue wdi wore werre, tha kommer thet os fast selsompt fore med saadan eders dom wdi slig en sag, dog epter att ther siiden thend thiid er kommen klagemaall offuer hannom aff Colberg wdi Pommernn, och wij ther fore haffue befallit os elskelige Detleff Holck, wor mand, thienner och embitzmand paa wortt slott Kiøpnehaffnn, att hand hannom till paa wiidere beskeed skulle ahnholde, bede wij eder och alffuorligen befale, at thersom j samme eders domb icke endnu haffue till hannom eller hans fuldmechtige beskreffuen offuerantwordit, attj tha thend beholder huos eder. Thersom hand thend och allereede haffuer bekommit, atj tha thend endeligen tilbage fodrer och hannom thend icke lader beholde, icke heller giffuer hannom nogen dom beskreffuit, før end i ther om fanger wiidere beskeed, widere wleiglighed ther met at forekomme. Ther med skeer vor alffuorlig wilge och befalning. Thj wider eder aldelis her epter att rette. Actum Anduorschouiæ 31 julij anno etc. 1592.

Tegn. o. a. L. XVIII. 187-88.

IV s.711

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 20:01:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top