eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.796

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 710
Nummer: 796


< Forrige . Indhold . Næste >

796.

27 Juli 1592.

Henrik Udens Enke skal have Kvittering for hendes Mands Bestyrelse af de Fattiges Penge.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøpnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, eptersom os elskelige Anne Hendrick Wdens, borgersker(!) ther wdi wor kiøpsted Kiøpnnehaffnn, haffuer wnderdanigst ladit for os berette, huorledis hindis affgangnne hosbonnde skall wdi mange aar haffue werrit the fattigis forstandere ther wdi byenn, och nu hindis regenskaber skall werre giort wdi nogen eders middels offuerwerelse och paahørelse, tha skall hun haffue fran sig leffuerit nøgelen till the fattigis kiiste med alle bøger, registere och skriffter, som thennom thilhørde, och dog endnu ingen quitantz haffuer bekommit, tha bede wij eder och wille, att naar hun eder ther om lader besøge, j tha forfarer ther om ald leiglighed och siden forordnner, att hinde maa giffuis thilbørlige och nøygachtige quitantz for huis hun haffuer giort nøygachtig reede och regenskaff fore. Och huis thet befindis, att forskreffne the fattige bliffue hinde noget skyldige, attj och forordnner, at thet tilbørligen bliffuer hinde betaldt och fornøyett. Ther med etc. Actum Anduorschouiæ 27 julij anno etc. 1592.

Tegn. o. a. L. XVIII. 186.

IV s.710

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret:
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top