eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.795

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 709-710
Nummer: 795


< Forrige . Indhold . Næste >

795.

26 Juli 1592.

Kgl. Befaling om at hindre Misbrug med Adelens Accisefrihed for Tydsk Øl.

Til Mickell Lang, tolder wdi Kiøpnehaffnn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, epter att wij forfare, huorledis thet ther wdi wor kiøpsted Kiøpnehaffnn skall gaa møgit wskickeligen till, naar nogen wore wndersotter aff adell eller och andre, som haffue thend frijhed at skulle haffue thystøll zisefrij, vdgiffue deris zeddell paa tystøll, som the till theris nottorfft sisefrij begiere, skulle en part thystølsfører sig wnderstaa at føre samme seddeler fremb lang tiid ther epter, at the ere wdgiffnne, huor aff thiit och offte skeer misforstand wdi huis accise aff samme øll giffuis skall, och samme accise tiit och offte os wnderslahis och forkorttis fore. Tha enddog wij ingenlunde ere tilsindtz wore wndersotter aff adell eller andre, som frijhed haffue at bekomme deris tystøll sisefrij, paa deris frijhed at suecke eller forkortte, meden paa thet ther med maa gaa thes richtiger till, wille wij, at saa mange, som noget tystøll achter epter thenne dag at wille kiøbe entenn aff skuder eller och

IV s.709

thet huos borgernne ther wdi wor kiøpsted Kiøpnehaffn achte att wdthage paa nogen vore wndersotters zedeler, skulle the sig først huos dig met samme zedeller ahngiffue, saa du thennom kand lade ahntegnne och wiide dig paa wore wegne ther epter att rette. Saa frempt nogen befindis, som sig huos dig med samme zedeller icke wille angiffue, tha skulle the slet inthet øll zisefrij mue bekomme paa forskreffne zeddeler, och paa thet huer kunde wiide sig thes bedre ther epter att rette, haffuer du thette wort breff paa raadhusit at lade forkynde. Ther met skeer wor aluorlig wilge. Anduorschouiæ thend 26 julij anno etc. 1592.

Tegn. o. a. L. XVIII. 185.

IV s.710

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:48:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top