eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.792

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 707-708
Nummer: 792


< Forrige . Indhold . Næste >

792.

13 Marts 1592.

Der skal gøres Afregning med Christoffer Povlsens Enke for den Tid, han havde været Kirkeværge for Nikolaj Kirke.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wiider, at thenne breffuiserske Gerthrued Nielsdatter affgangne Christoffer Pouelsøns epter-

IV s.707

leuerske wnderdanigst haffuer ladit giffue os thilkiende, huorledis forskreffne hindis hosbunde haffuer nogle aar werrit kircke werge thil Scti. Nicolai kircke her wdi byen, och epter at hun hindis hosbundis regenskaff for samme kirckewergedom thiit och offte haffuer werrit offuerbødig thet at wille giørre, baade for huis hand aff kirckens indkompst haffuer oppeborit och igien wdlagt, och formeener hun at hand mere skall haffue wdlagdt, end som kirckens indkompst sig kunde thilstrecke, och hun der med endnu icke haffuer kunde komme thil nogen ende, tha bede wij eder och wille, att j nu strax med thet allerførste forordnner, att forskreffne hindis hosbundis regenskaff paa forskreffne kirckewergedom maa bliffue forethagit och forhørt, och ther udinden haffuer flitig indtsehende, om thet saa richtig findis, som thet sig bør. Och thersom hans wdgifft mere befindis, end som kirckens indkompst sig kand beløbe, i tha forhielper hinde therfore met thet første skee kand att bekomme, huis hand i saa maade paa kirckens wegnne haffuer wdlagdt, och kircken er bleffuen hannom skyldig, epterdi hun thilbiuder sig ther emoed nocksom, at thersom hun bliffuer noget skyldig thil kircken, at hun thet will afflegge och betale. Ther met skeer wor wilge; thj thager her ingen forsømmelsse fore. Haffniæ 13 martij anno 1592.

Tegn. o. a. L. XVIII. 140.

IV s.708

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:34:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top