eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.790

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 706-707
Nummer: 790


< Forrige . Indhold . Næste >

790.

4 Jan. 1592.

Anders Bentsvinger beskikkes til Smed paa Bremerholm.

Vij Christian etc. giøere alle witterligt, at vij nogen thidt siden forleden naadigst hauffuer antaggit och bestillit denne breffuiszere Anders Bindtsuenger for en smidt vdi den stoerre smidtie paa holmen her for voert slott Kiøepnehauffn, och skall handt verre osz, voerre riger och lande huldt och throe, voerre och thieris gauffn och beste vdi alle maade viide och ramme, skaade och forderff aff yderste formue hindre och affuende, som en throe thienner eigner och bøer. Skall handt och giøere och ferdig holde huis ancker thill voerre oerloug skibe behøffuis, saa och huis anden arbeidt hannum aff vorre thillforordhnede bliffuer befallit. Handt skall och hauffue flittig indtseende met smidesuennene vdi forskrefne voer smide, at altingest flitteligen och troeligen bliffuer gioert och arbeidet, eller och inthedt for andre bliffuer arbeidet, vden thet skeer met voerre thilforordtnedis vilge och befalling. For saadanne hans vnderdanigste tro

IV s.706

thienniste hauffue vij naadig beuilgit at ville laade giffue hannum aarligen thill pension halff andet hundrit daller, thill kledtning xij allne engelst, xij allne foerdug, xij allne saardug, xij allne boltelerrit, huilcket hannum aarligen skall giffuis och forniøgis aff voer rentemester her sammestedtz, den som nu er eller her effter kommendis vorder, saa och effterskreffne genant, ij øxen, vj lamb, vj giesz, vj suin, j tønde smøer, ij tønder sildt, ij voger bergefiisk, ij tønde gryn, iij pund rug, iij pund malt, lx leesz vedt, huer afften iij talg liusz och huer maanit j tønde øell. Huilcken forskrefne genandt hannum aarligen skall giffuis och forniøgis aff vor leenszmandt her sammestedtz, den som nu er etc. Och skall forskrefne hans pension och genandt begynde och paagaa den 25 aprilis sist forleden anno 1591 och fuldtendes thill samme aarsdaug vdi neruerendis aar och siden aarligen forfølgis, saa lenge vij hannum vdi samme voer thinniste och bestilling beholdendis vorder. Bedendes och biudendes vor renttemester, saa och woer leenszmandt etc. Haffniæ 4 januarij anno 1592.

Sæl. Reg. XIII. 230.

IV s.707

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:20:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top