eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.788

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 705
Nummer: 788


< Forrige . Indhold . Næste >

788.

17 Nov. 1591.

Kgl. Befaling om Tilsyn med Beboerne i Forstaden.

Til borgemestere, raadmend och byefougit wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, eptersom wor kierre herre fader, salig och hoglofflig ihukommelse, for nogen thiid siden forleeden haffuer ladit hans kierlighetz obnne breff wdgaa, huorledis skulle forholdis med huis folck, som borgerne her wdj byen haffde boendis wdi theris huse eller boder her wden for byen och [thend som] achtede att wilde haffue folck ther wdj boendis, thend skulle werre forpligt at føre samme folck met sig paa raadhusit, och ther for borgemestere och raadmend loffue for dennom, att the dennom icke wdj nogre maade skulle wtilbørligen skicke och forholde och deris nauffn wdi stadtzbogen lade indthegnne, och huis brøst ther epter wdi nogre maade befantis, skulle samme borgere, som forskreffne huse och boder thilhørde, ther fore stande till rette, skulle icke heller nogen dennom, som wdi samme huse och boder bode, mue wdthappe øll att selge, och huer dennom epter sin effnne och formue werre forpligt att giørre slig borgelige och byes thønge som andre borgere, her inde wdi byen boendis ere, giørre, med anden ydermere och viidtløfftigere beretning, som hogbemelte wor kiere herre faders, salig och hoglofflig ihukommelses, obne breff, ther om er wdgangen, indholder och wduiiser, och wij nu forfare, att wdi en part samme huse och boder skall føris ett møgit ontt, wskickeligt och wtilbørligt leffnit baade med druchenskab, løsachtighet och wdi andre maade emoed hogbemelte wor kierre salige herre faders breff och forordning, och icke der offuer holdis och straffuis, tha bede wij eder och her med aluorligen befale, attj her epter haffue flitig indtsehende medt forskreffne huse och boder och huad folck therudinden ere boendis och eder aldelis retter och forholder epter hogbemelte wor kiere salige herre faders breff och forordning, saa frampt och thersom noget wtilbørligt emoed hogbemelte hans kierlighetz forordning skeer, wij tha icke skulle wiide thet huos eder. Ther med skeer wor wilge och befalning, thj thager her aldelis ingen forsømmelse fore. Actum Haffniæ thendt 17 nouembris anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 100-01.

IV s.705

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:10:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top