eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.787

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 704-705
Nummer: 787


< Forrige . Indhold . Næste >

787.

8 Juli 1591.

Der skal sælges saa meget af Borgmester Jakob Skrivers Gods, at hans Gæld til Fattige og Kirker kan blive betalt.

Til Peder Frandtzøn, byefougit her wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wiid, eptersom du nogen thiidt siden forleeden paa wore wegnne haffuer ladit beskriffue Jacob Søffrensøn Skriffuer, fordum borgemester her wdi wor kiøpstedt Kiøpnehauffn, hans boe och guodtz, och wij nu forfare, huorledis hand paa attskillige steder skall werre en stoer summa pendinge skyldig, huilcken hand icke kand afflegge och betale, med mindre wdaff forskreffne hans guodtz maa selgis och der aff bethalis, tha bede wij dig och wille, attu forordnner, att aff forskreffne Jacob Skriffuers guodtz och boe, som du paa wore wegne haffuer ladit beskriffue, saa møgit maa bliffue soldt och affhendit, saa der aff kandt betalis, huis hand er borgemestere och raadt aff the fattiges pendinge skyldig, saa och huis hand er skyldig thill the fattige wdi Helliggeisthusit, saa well som och huis hand bort skyldig er thill kircken, som hand haffuer werrit kirckewerge fore. Och naar thet er affbetalit, du da giffuer tilkiende huis der offuer er, saa wore thilforordnede regie-

IV s.704

rings raad kunde wide dennom paa wore wegnne ther epter att rette, och attu haffuer flittig indsehende med, att althingist ther met maa gaa richtig och rett thill. Ther met etc. Actum Haffniæ thendt 8 julij anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 58.

IV s.705

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:05:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top