eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.786

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 703-704
Nummer: 786


< Forrige . Indhold . Næste >

786.

6 Juli 1591.

Kgl. Befaling til Byfogden om Tilendebringelsen af en Gældssag.

Til Peder Frandtzøn, byefougitt wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. Wor gunst tilforn. Wiidt, att thenne breffuiser Thure Matzøn paa hans hosbundtz wegnne, os elskelige Claus

IV s.703

Jonsøn, haffuer wnderdanigst ladit giffue thilkiende, huorledis hand paa forskreffne hans hosbundtz wegnne haffuer nogen gieldt att fodre huos en weed nauffu Anders Skotte, indwoner her wdi byenn, och epter att forskreffne Anders Skotte icke nu er her wdi byen thil stede, haffuer hand icke kunde beckomme huis betaling, hannom wdi saa maade paa forskreffne hans hosbundtz wegnne thilkommer, meden aff borgemestere och raadmendt her sammestedz och thig att haffue beckommit saadan affskeedt, att alt forskreffne Anders Skottes guodtz hannom thill thet beste er beslagit, och hand ther aff skulle beckomme hans betaling, thett første forskreffne Anders Skotte igien kommer thilstede, och hans fuldmechtige, som hand ther thill her wdi byen skulle forordnne, ther om lader ahnlange. Thi bede wij thig och wille, att naar forskreffne Thure Matzøn eller och hans fuldmechtige paa forskreffne hans hosbundtz Claus Jonsøns wegnne huos dig om forskreffne bethalning lader ahnholde, thu tha therudinden forhielper hannom att maa wden ald wiidere forhaaling beckomme, huis hannom med rette egnner och bør, saa wij for ald wiidere offuerlob wdi samme sag maa bliffue forskaanidt. Ther met etc. Actum Kiøpnehauffns slott thendt 6 julij anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 55.

IV s.704

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 18:59:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top