eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.784

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 702-703
Nummer: 784


< Forrige . Indhold . Næste >

784.

27 Juni 1591.

Kongens Boder i Kongensgade skulle efterses og istandgøres.

Til Detleff Holck.

Christian etc. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att thenne breffuiser Hans Lademager, som thager ware paa rustkammerit her paa wortt slott Kiøpnnehauffnn och haffuer hans waaning wdi en wore boder och waaninger wdi Kongensgade saa well som och andre flere, som haffuer nogle wore och kronens boder och waaninger wdi forskreffne Kongensgade, haffue wnderdanigst ladit giffue oss thilkiende huorledis att en stoer partt aff samme boder och vaaninger skulle werre forfaldenn och wdi thiide behøffuis att hielpis paa, saa frampt

IV s.702

the icke skulde klartt falde neder och siden med større och besuerligere omkostninge igien siden opbygges. Thi bede wij dig och wille, attu med thett allerførste lader grandske och besehe alle huis boder, som wij ther wdi gaden haffue liggendis, och huor mange ther aff ere bygfeldige och brøstholdnne, och huilcke ther aff behøffuis att hielpis paa, thu tha forordner, att the med dett første maa bliffue foretagit igien att hielpis och forferdiges huer epter som sin brøst findis, før endt the platt nederfalde, och siden dog med største bekostning och besuer skulle egien opbygges, och siden ther epter holdes weed lige och magt, och huis ther paa ahnuendis, thett lader indtegnne wdi slotzskriffuerens regenskab. Haffniæ 27 junij anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 46.

IV s.703

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 18:48:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top