eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.783

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 702
Nummer: 783


< Forrige . Indhold . Næste >

783.

1 Maj 1591.

Jens Vibe og Jørgen Bubbert skulle have Betaling af Rentekamret for Leveringer af Skrivemateriale til Kancelliet.

Til Enuold Kruse.

Christiann etc. 4. Wor gunst tilforn. Wiid, eptersom os elskelige Jens Wibe och Jørgen Bubbert, borgere her wdi wor kiøpsted Kiøpnnehauffnn, wnderdanigst haffuer ladit oss thilkiende giffue, huorledis huos dennom paa attskillige thiider wdi nogle aar forleedenn skall werre wdthagit pergament, papiir, wox och blick puluer thill wort danske cantzelies behoff, och epterdi wdi forskreffne wort danske cantzelie icke nu saa møgit indgiffuis och foreris, som thilfornn seduonligt och brugeligt haffuer werrit, huor med cantzeliet sielffuer kunde afflegge, huis ther thill behøffuis och allereede er wdthagenn, haffue wij naadigst beuilgit, att huis wdi saa maade thill forskreffne wort danske cantzelies nottorfft och behoff er aff forskreffne Jens Wibe och Johann (!) Bubbert anammit thet att maa fornøyes aff wort renterie, eptersom thu ther om thilfornn haffuer bekommit wor skriffuelse, tha bede wij thig och wille, att naar du her med besøgis, thu tha epter leilighedenn med thet første fornøyer och betaler forskreffne Jens Wibe och Johann (!) Bubbert, huis cantzeliet er dennom skyldig epter theris beuisis och registers liudelse, saa the en gang for alle mue bliffue therfore fornøyet och afflegt, och thet siden fører thill regenskab. Haffniæ j maij anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 35.

IV s.702

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 18:26:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top