eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.780

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 700-701
Nummer: 780


< Forrige . Indhold . Næste >

780.

24 Feb. 1591.

Magistraten formanes til ikke at opsætte Sager længer end tilbørligt.

Til borgemestere och raadmendt wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. 4. Wor gunst tilførn. Wiider, att thenne breffuiser Albrit Sandersøn Schotte, borger ther wdi wor kiøpsted Kiøpnnehauffn, wnderdanigst thill os haffuer supplicerit och ladit thilkiende giffue, huorledis hannom wdi paaske wge siist forleeden skall aff en hans medborgere wed nauffn Hans Reinholtsøn werre frathagen sin kappe, och wiste sig aldelis ingen fare eller gield att werre hannom wdi nogen maade skyldig, och epter hand ther fore haffuer ladit fodre hannom for rette, skall hand aff hannom ingen opretning haffue bekommit, vnderdanigst begierendis att motte thill rette forhielpis. Tha epterdi dagligen kommer os attskillige klagemaall fore, huorledis mange sager aff eder skall opsettis och icke maa bliffue

IV s.700

forhiulpen thill rette, saa mange wore wndersatter skall thiit och offte skee for kort, wij och stedtze for samme eders forsømelse offuerløbis, och wores forskriffter saa well som och eders eed, i os giort haffuer, hos eder en ringe thingist achtis och ansehes, wille wij nu her med aluorligen och strengeligen befalit haffue, att naar forskreffne Albrit Sandersøn eller nogen anden aff wore wndersaatte ether for rette igien besøger, i tha thiltencker wden ald wiidere forhaaling och opsettelse endeligen at dømme thennom emellom och lader saa well thend fattige som thend rige wederfaris, huis christeligt och ret er, saa frempt wij icke skulle tencke thill at foretage de middell, med huilcke saadant huos eder kand bliffue straffit, och saaledis her epter vider eder att forholde, att wij for saadanne mangfoldige klagemaall och forskriffter at wdgiffue motte bliffue forskaanet. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 24 februarij anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 11-12.

IV s.701

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 18:11:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top