eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.779

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 700
Nummer: 779


< Forrige . Indhold . Næste >

779.

17 Feb. 1591.

Sagen imod Margrete Jakob Skrivers skal opsættes indtil Admiral Peder Munk kan komme tilstede.

Til borgemestere och raadmendt wdi Kiøpnnehauffn.

Christian etc. 4. Wor gunst tilforn. Viider, eptersom wij forfare, huorledis j haffue thilfunden the sexten mendt, som ere optagnne paa Margrete Jacob Skriiffuers att skulle giøre theris thoug och affsegt endeligen, endog the formener thet saadant att haffue giort och affsagt, som andre for thennom thilfornn giort haffue, och os elskelige Peder Munck, wor mand, raad och amirall, nu haffuer wnderdanigst werrit begierendis, att med samme sag motte haffue stillestandt, indthill hand sielff kommer diid offuer thiil landit, huilcket wij och naadigst haffue beuilgit, thj bede wij ether och wille, attj med samme sag lader haffue stillestandt, indthill saa lenge forskreffne Peder Munck kommer sielff diid offuer thill landit; och att the paa begge sider midler thiid maa forhøre thennom om widnisbiurd ther om wdi saa maade paa begge sider bliffuer ført och forhørt, att the wdi stadtzbogen bliffuer indthegnnede, saa mand ther epter kand wide sig att rette, och therudinden maa forordnis huis billigt och ret er. Ther med etc. Actum Drotningborg thend 17 februarij anno etc. 1591.

Tegn o. a. L. XVIII. 11.

IV s.700

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 18:10:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top