eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.777

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 698-699
Nummer: 777


< Forrige . Indhold . Næste >

777.

19 Dec. 1590.

Lave Bek skal under Ditlev Holks Fraværelse være Befalingsmand paa Slottet.

Til Lauge Beck thill Førsløff.

Christian etc. 4. Wor gunst tilforn. Viid, epter att wij naadigst haffue forløffuit os elskelige Detleff Holck, wor mand, thienner och embitzmand paa wort slott Kiøpnehauffn, nogen thiid hiid offuer thill wort land Nørre Jutland nogle hans bestillinger, som hannom er magt paaliggendes att forrette, och epterdi høgligen wil fornøden giøris, att en anden guoed mandt wdi hans sted thilforordnis, som

IV s.698

kunde ligge och werre paa forskreffne wort slot Kiøpnehauffn wdi slotzlougen wdi forskreffne Detleff Holckis frauerelse att haffue med altingist goed acht och flitig insehende, tha bede wij dig och wille, attu retter thin leilighet epther, saa du strax, naar thu her med besøgis, selff personligen kunde inddrage paa forskreffne wort slott Kiøpnehauffn och siiden, midler thiid forskreffne Detleff Holck er wdi samme hans bestillinger forløffuit, holder forskreffne wort slot wdi en slotzloug och guoed foruaring os och riigit thill throer hende, haffuendis goed och flitig acht och opsehende med althingist, att inthet enten med wacht, kriigsfolckit eller wdi andre maade bliffuer forsehet och forsømit, som thu kandt thencke os och riigit ther paa er ahnliggendis. Sammeledis attu och lader dig aluorligen werre befalit att haffue acht och opsehende med huis fremmede førsters sendebud eller andre fremmede folck, som diid thill byen hender at ankomme, att aff thennom thagis richtig beskeed, huem the thilhøre, hueden the komme och huad for beskeed de medføre, och ther om epter handen som the hender at ankomme wore thilforordnede regierings raad ald leiglighed thilskriffuer, saa the thennom ther epter paa wore wegnne kunde wiide att rette. Tisligeste attu och flitigen forfarer om allehonde nye thidinger fra huad sted thu thennom kunde wdspørge eller diid thill byen kunde forskriffuis eller spørges, att derom wdi liige maade wore thilforordnede regierings raad ald kundskab och widskab, saa wiit thig mueligt er, thilkiende giffues, och ellers wdi andre maade lader dig forskreffne wort slott saa och wort gauffn och beste werre ahnliggende och befallit, epter wij thig naadigst thilthroer. Naar och landtzthing skall holdis ther wdi landit, kanttu dog ligeuell therfore begiffue thig diid thill landtzthingit, saa lenge thet holdis, att forhøre, handle och dømme wdi the sager, ther thill landtztingit bliffuer indsteffnit. Naar landtztingit och ehr holden, tha igien att begiffue dig thill forskreffne wort slott Kiøpnehauffn. Ther med skeer os thill wilge, och wij forlade os wist der thill. Befalendis dig Gud. Actum Koldinghus thendt 19 decembris anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 335.

IV s.699

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 17:57:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top