eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.776

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 698
Nummer: 776


< Forrige . Indhold . Næste >

776.

15 Dec. 1590.

Kgl. Befaling om Undersøgelse af om Bernt og Johan Skyrmand have faaet Godtgørelse af den engelske Regering for et opbragt Skib

Til borgemestere, raadmendt och byefougit wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att thise breffuisere Anders Bendtzøn och Jens Lauritzøn, borgere wdi wor kiøpsted Flensborg, haffuer thil os wnderdanigst supplicerit, giffuendis thilkiende om ett theris skiib, som os elskelige Bernt och Johan Skyrmandt, borger ther wdi wor kiøpsted Kiøpnehauffn, haffde thennom aff frachtet thill Spanien och samme skiib siden paa hiem reigsen ladt med salt aff Engliske wdi søen er bleffuen optagen, och endog forskreffne Skyrmender formedelst wor naadigste intercession skriffuelse thill drotningen aff Engellandt er thilldømpt wederleg och bethalning for samme theris frathagnne guodtz och ware, haffuer forskreffne Anders Bentzøn och Jens Lauritzen dog ligeuell ingen fracht thill thes aff thennom kunde bekomme, wnderdanigst begierendis therudinden att motte thill rette forhielpis, att the theris thilbørlige fracht motte wd bekomme. Thj bede wij ether och wille, attj forskreffne Skyrmender beskeeder for ether wdj rette grandgiffueligen forfarendis therudinden ald leilighet, och thersom befindis, att forskreffne Skyrmender haffuer bekommit nogen restitution och wederleg for samme theris frathagnne guodtz, attj tha forhielper forskreffne Anders Bentzøn och Jens Lauritzøn thill theris thilbørlig fracht, och emoed thennom att wederfaris huis rett er etc. Actum Koldinghus thend 15 decembris anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 330.

IV s.698

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 17:39:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top