eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.775

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 697-698
Nummer: 775


< Forrige . Indhold . Næste >

775.

10 Nov. 1590.

De Handlende opfordres til at fremkomme med Klagemaal over Besværelse med Told i Sverig.

Till borgemestere och raadmendt wdi Kiøpnehauffn, Malmøe, Ysted, Olborg, Aarhus, Horsens och Seeby.

Christian etc. 4. Wor gunst tilforn. Wiider, epter att wij komme wdi forfaringe, att nogle wore och riigens vndersaatte, som bruge deris handell wdi Suerige, skulle nogle steder wdi forskreffne Suerige werre besuerget at giffue tholdt aff huis ware, the ther heden haffue indført, tha bede wij eder och wille, attj med aluorlig fliid lader forfare huos eders medborgere, om nogen der eblant findis, som sig wdi saa maade kand haffue att becklage med saadanne tholdt att wdgiffue kand werre besuergit, ouh thersom nogen findis, som sig wdi saa maade haffuer att becklage, att thend thet tha wnder sin egen handt och segell giffuer fran sig beskreffuit, wdaff huad slags ware och huor møgit och paa huad sted ther wdi riigit hand haffuer motte giffue thill tholdt, och therom med thet allerførste indskicker klar beskeedt wdi wort cantzelie, saa wij siden der epter kunde wiide

IV s.697

os att rette, dog attj ther met haffuer indsehende, att icke nogle sig vnderstaa att klage, som icke bruge theris handell wdi forskreffne Sueriige. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 10 nouembris anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 318.

IV s.698

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 17:33:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top