eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.773

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 695-696
Nummer: 773


< Forrige . Indhold . Næste >

773.

17 Avg. 1590.

Kgl. Befaling om Oluf Madsens Misbrug af den færøske Handel.

Til Enuoldt Kruese.

Christian 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at eptersom for os er bleffuen berett, huorledis Oluff Matzen, borger och raadmandt wdi wor kiøbstedt Kiøpnehauffn, skall for en aarlig affgifft och deputat haffue forpachtet thend benaading och thilladelse paa Ferrøe at beseigle med os elskelige Joachim Weichman aff Hamborg, som hannom aff wor kiere herre fader salig och hoglofflig ihukommelse paa nogne aars maall beuilgit var och der med saa wel som wdj andre maade misbrugt hogstbemelte wor kiere herre faders bestillinge och thilladelse. Thj bede wij dig och wille, attu thilforordner forskreffne Joachim Veichman och en eller thou aff wore wndersaatte, borgere ther wdj forskreffne wor kiøbstedt Kiøpnehauffn, som sig wdi thendt handell, forskreffne Oluff Matzen thilfornn wdi wor, med os wille indlade. Siden wille wij thennom samme Ferøske handell och wandell paa ny confirmere och forskriffue. Och attu haffuer indsehende med, at

IV s.695

huilcke aff forskreffne borgere, ther thil kand beuilgis, mue werre wederhefftige, saa wij icke ydermeere der offuer liide nogen skade och forsømmelse. Sammeledis bede wij dig och wille, attu med os elskelige Peder Frandtzøn, byefougit wdj forskreffne wor kiøbsted Kiøpnehauffn, lader med retten paa wore wegne thiltale och forfølge forskreffne Oluff Matzøn, for hand hogstbemelte wor kiere herre faders bestillinge och kongelige benaadning misbrugt och icke, som thet sig burde, med rette holdit oc epterkommit haffuer, eptersom wij och hannom der om haffue thilskreffuit. Ther met etc. Befalendis etc. Actum Koldinghus thendt 17 augusti anno 1590.

Peder Frandtzøn, byefougit wdi Kiøpnehauffn, fick breff at thilthale Oluff Matzen, borger wdi forskreffne Kiøpnehauffn, med retten, for hand hogstbemelthe Kongelig Maiestets benaading och thilladelse misbrugt haffuer, epter som forskreffuit staar. Sub eodem dato.

Tegn. o. a. L. XVII. 301.

IV s.696

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 12:45:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top