eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.770

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 694
Nummer: 770


< Forrige . Indhold . Næste >

770.

2 Avg. 1590.

Der skal tilsættes en Mand, der kan møde i Retten for Jesper Skammelsens Hustru, der er sigtet for Troldom.

Til borgemestere, raadmend wdi Kiøpnehauffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiider, at os elskelige Jesper Skammelsøn, wor kieldersuend, haffuer wnderdanigst for os ladit berette, huorledis hans hustru aff nogen quinder, som for throldom sager ere wdlagde, skal werre berøchtit, och hand thiitt och offte herwdi wor thieniste er forhindrit, saa hand icke sielff kand personligen thilsteede werre, icke heller wdi lougmaall och rettergang saa at werre øffuit och forfaren, at hand hinde med loug och ret, som thet sig bør, kand fordagtinge och forsuare, begierendis derfore wnderdanigst, at hannom epter saadan leiglighed motte thilstedis en anden wdi sit sted at forordne, huem hand der til beuilge kunde, som hinde thil rettens wdføring kunde forsuare. Thi bede wij eder och wille, at naar samme sag forskreffne Jesper Skammelsøns hustru angieldendis for eder wdi rette kaldis, j tha wformeent thilsteeder enten Søffren Fog i Roskild, herritzfougit wdi Thune herrit, eller och huilcken anden erlig mand besiddendis borger ther wdi byen, hand der till beuilge kand paa hans wegne for hinde at gaa wdj rette och wederfaris loug och rett, saa hun icke for hans frauerelse och wdi slige lougmaall wkyndighed skulle met retten offuerjlis wdi nogen maade. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 2 augustj anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 291.

IV s.694

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 12:24:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top