eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.769

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 693-694
Nummer: 769


< Forrige . Indhold . Næste >

769.

25 Juli 1590.

Marcus Hes faar nogle Fødemidler fra Slottet.

Til Detleff Holck.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at os elskelige Marcus Hes, fordum borgemester wdi wor køpsted Kiøpnehauffn, haffuer wnderdanigst ladit giffue os thilkiende, huorledis hannom wdi mange maade atskillig stoer moedgang och wlycke er thilslagen, saa hand klart er kommen fra sin nering och biering och lider stoer armoed, wnderdanigst begierendis, at wij saadanne hans arme wilkor

IV s.693

naadigst wille ansehe och naadigst wnde hannom noget thil hans wnderholding wdi hans suaghet och siugdom paa hans allerdom. Thi bede wij dig och wille, at naar forskreffne Marcus Hes thig ther med lader besøge, thu tha lader hannom paa thenne ene gang ther aff lofftit bekomme j lest rug och j lest biug saa och j tønne smør, och naar nu wdi neruerendis aar thagis suin aff skouffuene, thu tha wdi lige maade lader hannom bekomme fire guode feede leffuendis oldensuin och lader slotzskriffueren saaledis thet optegnne wdi regenskab. Ther met etc. Koldinghus 25 julij anno 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 290.

IV s.694

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 12:19:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top