eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.768

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 693
Nummer: 768


< Forrige . Indhold . Næste >

768.

14 Juli 1590.

Kgl. Befaling om at lade gøre en Ishytte paa Slottet.

Til Detleff Holck.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at wi ere thilsindtz at wille lade giøre en iishytte ther wed wort slot Kiøpnehauffn, haffue och for thend aarsag skyld forskicket thenne breffuiser Hans Han, som thager ware paa iishytternne wed wore slotte, huor wij thennom haffue ladit anrette, att skulle thend huos dig ahngiffue, huor stor och wdi huad maade thend skal giøris. Thi bede wij thig och wille, attu forordner forskreffne Hans Han at maa bekomme folck thil samme iishytte at forferdige, och forskaffuer hannom ther thil huis steen, kalck och anden deell, ther thil behøffuis, saa thend met thet første kand bliffue ferdig, oc huis thil samme hytte at ferdig giøre paagaaer, thet lader thu indskriffue wdi regenskab. Ther met etc. Actum Koldinghus 14 julij anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 287.

IV s.693

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 11:41:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top