eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.767

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 692-693
Nummer: 767


< Forrige . Indhold . Næste >

767.

7 Juli 1590.

Ditlev Holk skal under Herredagen forblive paa Slottet.

Til Detleff Holck.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiid, epter at wij komme wdi forfaringe, huorledis thu aff os elskelige fru Birgitte Rosenkrandtz thil Walløe, affgangne Peder Bildis epterleuerske, skal werre steffnit hiid thil wor kiøpsted Kolding thil første almindelig herredag paa os elskelige borgemestere oc raadmendtz wdi wor kiøpsted Kiøge theris wegne, tha epterdi der er ingen aff wore raad oc guode mend ther paa slottit eller wdi byen thilsteede, som paa wore wegne med althingist kunde haffue acht oc opsehende, thet och icke wel wil skicke sig, at mand skulle saa slippe slottit aldelis ledig oc ingen paa samme wort slott Kiøpnehauffn wdi wor eller wor elskelige thilforordnede regierings raadtz frauerelse skulle werre thilsteede med ald forefalden leilighed och bestillinger at bestille och forrette, bede wij thig oc wille, attu aldelis inthet achter samme steffning wdi the maade, men retter dig epter at bliffue ther paa slottit thilstede thil saa lenge therudinden anderledis forordnis, och lader thig aluorligen werre anliggende at haffue acht oc opsehende med huis fremmede

IV s.692

førsters sendebud eller andre fremmede folck, som diid thil byen hender at ahnkomme, at aff thennom thagis rigtig beskeed, huem the thilhøre, hueden the komme, och huad for beskeed the medføre, och therom, epther som the epter haanden kunde ahnkomme, wore thilforordnede regierings raad ald leilighet thilskriffuer, saa the thennom der epter paa wore wegne kunde wiide at rette. Thisligeste attu oc fliteligen forfarer om allehaande nye thidender fran huad sted thu thennom kunde wdspørge och diid thil byen kunde forskriffuis eller spørgis, och therom wdi lige maade wor thilforordnede regierings raadt ald kundskab oc widskab lader wiide, och ellers wdi alle maade lader thig forskreffne wor slot saa oc wort gauffn oc bedste werre anliggende oc befalit, epther som wij thig thilthroer. Ther met etc. Actum Koldinghus thend 7 julij anno 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 286-87.

IV s.693

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 11:34:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top