eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.766

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 692
Nummer: 766


< Forrige . Indhold . Næste >

766.

18 Juni 1590.

Kgl. Befaling om ikke at uforrette Jesper Skammelsens Hustru.

Till borgemestere, raadmendt och bye fougit wdi Kiøpnehauffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiider, at os elskelige Jesper Skammelsen, wor wiinskenck, sig wnderdanigst for os haffuer becklagit, huorledis hans høstru skal werre kommen wdi nogen ordt och røckte hindis goude nauffn och lempe anrørendis formedelst nogen wdediske och skarnsfolck, for huilcken sag hun och motte sette borgen, oc wel at formoede, at ther skulle werre thi, som hinde wiidere skulle epterstande oc icke lade hinde niude thend borgen, som hun allerede satt haffuer, huorfore hand oc wnderdanigst haffuer werrit thenne wor forskrifft thil eder begierendis, att hand paa forskreffne hans høstrues wegnne thil ald rette motte forhielpis. Tha epterdj hand daglig er wdj wor thieniste, och wij hannom saa wel som hans høstru giernne thil rette wille forhielpe wdi theris retferdige sager, bede wij eder och wille, attj haffue en thilbørlig insehende wdi hindis sag och icke thilsteder hinde emoed lougen eller receszen at wforrettis wdi nogre maade. Ther met etc. Bidstrup 18 junij anno 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 281.

IV s.692

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 11:30:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top