eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.765

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 691
Nummer: 765


< Forrige . Indhold . Næste >

765.

18 April 1590.

Kgl. Befaling om at fremme en Tiltale til Borgmester Jakob Skriver.

Til borgemestere, raadmend och byefougit wdj Kiøpnehaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiider, at os elskelige Albret Chrestensøn, borger wdi wor kiøpsted Kiøpnehauffn, haffuer wnderdanigst ladit for os berette, huorledis hand haffuer atskillige thilthale thil Jacob Schriiffuer, borgemester ther sammestedtz, baade for hans høstrues wergemaall oc andre sager, hand formeener sig met loug och ret at wille emoed hannom wdføre, och paa thet hand icke met widløfftige forhalling och opsettelse skulle sig thil forhindring och skade opholdis, huorfore hand haffuer werrit thenne wor forskrifft thil eder begierendis at motte thil rettens wdføring befodris. Thj bede wij eder och befale, at naar hand sine sager emoed forskreffne Jacob Skriffuer med seduaanlige louglige proces och i rettergang begynder at wdføre, i tha ere hannom beforderlige wden wiidere forhaling och wlouglige skudtzmaall eller opsettelser ther met at maa komme thil rettens wdføring, saa hand icke wiider skal haffue sig ther offuer emoed os at beklage, och wij ther offuer skulle foraarsagis hannom offuer eder at forhielpe huis billigt oc ret er. Ther met etc. Actum Kroneburg thend 18 aprilis anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 266.

IV s.691

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 11:24:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top