eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 689-690
Nummer: 762


< Forrige . Indhold . Næste >

762.

30 Jan. 1590.

Befaling til Adelsmænd at lægge sig i Indlager i Oxekopen og det lybske Herberg.

Thil nogen herremend.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at som os elskelig Erick Lange thil Engelstholm, wor mand och thienner, haffuer werrit os elskelige Jørgen Seested thil Huolgaard skyldig en summa pendinge beløbendis sig thil xxm daller, och wij naadigst haffde loffuit och sagt goed thil forskreffne Jørgen Seestedt for samme pendinge, at de hannom nu nest forgangen omslag skulde bliffue bethald, och thu med andre flere guode mend er bleffuen hecter och forloffuer thil os for samme summa pendinge epter din met de andre gode mendtz breff och forskriffuing, i os wnderdanigst giort oc giffuit haffuer, oc epter at forskreffne summa pendinge nu icke thil forskreffne forgangendis omslag er bleffuen erlagdt oc betald aff forskreffne Erich Lange eller nogen paa hans wegne, ei heller du met the andre gode mend haffuer epter eders forskriffuings liudelse ether therudinden saa forholdit, som thet sig burde, at wij ere bleffne skadesløs holden, meden wij nogen aff samme pendinge haffue motte erlegge, bethalle och forskreffne Jørgen Seested aldelis thil fridtz stille, och epterdi eders

IV s.689

breff och forskriffuing, i thil os wnderdanigst for samme løffte giffuit oc giort haffuer, indholder, at thersom forskreffne Erick Lange eller i samptligen bleff therudinden forsømmelige, at forskreffne summa pendinge icke bleff aff hannom eller eder forskreffne Jørgen Seested bethalde och fornøgede, och wij tha ther offuer lidde nogen skade eller wdgifft for samme woris løffte, i tha samptlig eller en for alle, huem os løstede helst at maane, at holde et ritterlig och adelig indlegger huor och naar os kunde siunis och wij paa eskede. Thj bede wij thig och wille, atu wden ald wndskyldning eller forsømmelse retter thig epter samme thit breff, segell och forskriffuing at epterkomme oc med thet første begiffuer thig hid offuer thil wor kiøbsted Kiøpnehauffn, saa thu thil fastelauns søndag, som er thend j martij førstkommendis, wist wdi egen person kand werre her thil steede och indrager wdi thet Lybske herberg (Oxekoppen) her vdi byen oc ther sammestedtz at holde et adeiigt indlegger och icke ther wduige, førend forskreffne summa pendinge med skadegield oc interesse bliffuer os epter eders forpligt och forskriffuing fornøyet oc betald. Her epter thu thig wden ald wndskyldning will haffue att rette. Ther met etc. Haffniæ 30 januarij anno 1590.

Dise epterskreffne herremend wore forloffuere och holdt indlegger wdi Kiøpenhauffn.

Wdi Oxekoppen:

Mouritz Stygge, Mogens Gøe thil Bollerup, Hans Lindenou, Hans Lange, Johan Rhud.

Wdi thet Lybske herberg:

Keld Brockenhus, Mogens Gøe thil Bremmersuold, Morten Wenstermand, Holger Wlffstand, Melchior Wlffstand, Hans Rostrup, Albrit Skeell.

Tegn. o. a. L. XVII. 243.

IV s.690

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 09:14:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top