eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.760

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 688-689
Nummer: 760


< Forrige . Indhold . Næste >

760.

30 Avg. 1589.

En Gæld til Kongen eftergives Christen Madsen Skræder.

Til Chresten Chrestensen, raadmand vdj Kiøbenhauffn.

Christiann 4. Wor gunst tilforn. Viid, att thenne breffuiser Jørgen Matzen skredder haffuer wnderdanigst ladet giiffue os tilkiende, huorledis att hand er bleffuen thig paa wore wegne skyldig, meden du haffuer werrit tolder til siildefiskinde wdj wort riige Norge, for siise aff tystøll och told aff siild lxxxvj thaller, och alt huis siild hand enten for samme tystøll eller for pendinge och anden warhe haffde ladet samble och salthe wdj samme aar att skulde werre forgangen wnder Møen, saa hand inthet der aff haffuer biergitt, och der foruden paa andre tider att skulle haffue fangitt stoer skade til søes,

IV s.688

att hand der offuer er møgit forarmit, begierendis ther fore wnderdanigst, wij naadigst wiilde eptergiiffue hannom huis hannd aff tolden och siise, eptersom forskreffuit staar, skyldig er. Tha epterdj att hand aff slig offuerfalden skade, som hannom til søes er tilslagen, er forarmit, saa hand icke skall werre formuendis att betale, haffue wij hannom naadigst eptergiiffuit forskreffne 86 thaller, hand aff told och ziise til thig paa wore wegne skyldig er. Thj bede wij thig oc wilde, attu paa wore wegne hannom for forskreffne 86 thaler lader bliiffue quit, forskaanit och wtiltalit, och thette wort breff ther om fører til thit regenskab. Huor epter du derfore skall bliiffue quiterit. Ther met etc. Actum Haffniæ 30 augustj anno 1589.

Tegn. a. o. L. XVII. 193-94.

IV s.689

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 09:07:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top