eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.759

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 688
Nummer: 759


< Forrige . Indhold . Næste >

759.

13 Avg. 1589.

Befaling om at lade brygge Øl og bage Brød til Kongens Orlogsskibe.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøbenhauffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Viider, att som der er bestillit huos baggere och bryggere ther wdj wor kiøbsted Kiøbenhauffn nogen antall lester brøed at bagis och øell att bryggis til wore orlouge skiibis behoff, och epterdj tiiden er nu paa handen, att forskreffne woer skiibe skulle seygle och befrøchtendis kunde werre, att baegere och bryggere icke kunde affsted komme huis brøed och øell huos thennom er bestillit att bryggis och baggis, saa snart som det nu behøffuis, tha bede wij eder och wille, attj forfarer der om hoes bryggerne och baggerne saa och huos os elskelige Niels Paasche, slotz skriiffuer der paa Slottid, huor møgit huer haffuer bekommit att brygge eller bage, om the thet kunde affsted komme eller icke, och thersom de icke kunde offuerkomme att brygge eller bage saa megit, som thennom befalit er, attj da handle met andre aff borgerne, at de hielpe met samme øll att brygge och brød at bage, giørendis therudinden eders yderste och mueligste fliid, att samme øll och brøed maa met thet iligste bliffue bryggit och bagit, att wore orlouge skiibe och forhaffuendis reygse icke for dend skyld skulde opholdis och forsømis, ansehendis huad macht os der paa liggendis er. Ther met skeer wor wilge. Actum Kroneburg thend 13 augusti anno 1589.

Tegn. o. a. L. XVII. 189.

IV s.688

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 09:02:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top