eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.758

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 687-688
Nummer: 758


< Forrige . Indhold . Næste >

758.

11 Juli 1589.

Kgl. Befaling om en Albert Rosenberg tilfalden Arv.

Til borgemestere och raadtmendt wdi Kiøbenhauffn.

Christiann 4. Wor gunst tilforn. Viider, at thenne breffuiser Albret Rosenberg vnderdanigst til os haffuer suplicerit om nogen arff, som hans hustrw moder der sammestedts skal haffue eptherlat, huilcken hand becklager, at Rasmus Pedersen, den tiid hand war byefougit, skal haffue ladet anamme och brugt och foruent epther sin egen willie, begierendis wor forskrifft til ether, attj derom wille dømme thennom emellom; thet indeholder ydermere hans huosliggende supplicatz. Thj bede wij eder och wille, at effterdi forskreffne Rasmus Pedersen endnu haffuer sit borgerskab der wdj byen, endog hand icke er der meden nogit fraa byenn boesidendis, och effterdi samme arff der wdi byenn er falden, i da med thet første indsteffnne hannom och forskreffne Albret Rosenbergk for eder wdi rette, grandske och grandgiiffueligen forfarer ther om ald leylighedt och siiden endeligen dømme thennom therom emellom huis loug och ret befindis. Och huis j wdi saa maade der om grandskendis, forfarendis, dømmendis och for ret affsiigendis worder, attj det giiffue klarligen fran eder beskreffuit,

IV s.687

som y wille antsuare for Gud och werre bekient for os, forhielpendis begge parthernne at vederfaris therudinden saa møgit som loug och ret er. Ther med etc. Actum Kroneburgk thend xj julij anno 1589.

Tegn. o. a. L XVII. 172.

IV s.688

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 08:57:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top