eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.756

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 686-687
Nummer: 756


< Forrige . Indhold . Næste >

756.

1 Juli 1589.

Raadmand Oluf Madsen skal betale en Sum af Indkomsten af Vespenø for Indretningen af Kongens Gaard i Hamborg.

Til Oluff Madtzen, raadmanndt wdi Kiøbenhauffn.

Christiann 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at os elskelige Hermann Møller, raadmandt wdi wor stad Hamborg, haffuer wnderdanigst os tilkiende giiffuit, huorledis hand effter thend stormechtigste høgbornne første och herre, her Frederich thend anden, Danmarckis, Norges etc., wor kierre her fader salig och høglofflig jhukommelse, hans naadigste befalning ther vdj forskreffne wor stad Hamborg haffuer ladet forferdige nogen bygning och beleylige werelser til Hans Mayestets behoff, naar Hans Mayested hendis diid at komme, och at hand paa samme bygning haffuer bekostidt och wdgiiffuit viijc thaller, huilcke hand nu wnderdanigst er begierendis sig igien at maa forleggis. Thj bede wij thig och wille, at naar hand eller hans fuldmechtige thig der med besøgendis worder, du da aff Wespenøes indkompst med thet forderligste fornøyer och bethaller forskreffne Hermenn Møller forskreffne viijc thaller, saa hand vdj ingen maade for forskreffne sin

IV s.686

bethaling kand haffue sig at beklage, och thet at indføre wdi thit regenskaff. Actum Haffniæ 1 julij anno 1589.

Tegn. o. a. L. XVII. 167-68.

IV s.687

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 08:38:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top