eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.754

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 685
Nummer: 754


< Forrige . Indhold . Næste >

754.

6 Maj 1589.

Der eftergives Peder Munk Jakobsen noget af hans Gæld til Kongen.

Til Christoffer Walckendorff.

Christian etc. Vor synderlig gunst tilforn. Wider, at thenne breffuiser os elskelige Peder Munck Jacobsen, borger her wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, haffuer vnderdanigst ladit giffue os thillkiende, huorledis att hannom er thillkommen nogen gielld med hans høstru, som hindis forige affgangne hosbund wid naffn Lauritzs Schriffuer, som war tholder wdj wor kiøpsted Mallmø, er bleffuen skyldig epther sinn regenskab aff samme tholderij, beløbindis sig thill ett thusind daller, aff huilcke hand skal haffue bethalitt och afflagdt thend thridie partt och thett offrige endnu er os skylldig, och giffuer ther hos thillkiende, att hand wdj thend forledne Suenske feigde haffuer sig nogle aar throligen och flitteligen ladit bruge, saa att hannom war loffuitt, hand saadan sin thieniste skulle thill gode att niude, och at hand siden thend thid, epther at hand haffuer boesett sig, haffuer liid stor skade thil søes paa sinn handell och nering och mist skib och godtzs, begerindis therfore vnderdanigstt, at wij hans forledne thienist saa och thend wforuarinde skade, hannom paa hans nering thill søes skall were thillfalden, naadigst ansehendis wille aff forskreffne skylld, hand os epther som forskreffuit staar skylldig er, naadigstt nogitt epthergiffue, tha wille wij naadigst med hannom haffue omdragitt och epthergiffuitt huis hand os er plichtig paa sinn høstruis wegne paa femhundred daller ner. Thj bede wij ether och naadigstt begere, attj hannom for huis hand skyldig er thill os wdj forskreffne gield offuer forskreffne femhundred daler lader bliffue quitt, frij och wthillthalit, och naar hand forskreffne femhundred daller haffuer fornøiget och fuldgiortt, attj tha hannom for forskreffne regenskab aff tholden, som forskreffne hans høstruis forige hosbund haffuer werit bethroitt, endeligen quitterer. Ther met etc. Actum Kiøbenhaffn thend 6 maij aar etc. 1589.

Tegn. o. a. L. XVII. 147-48.

IV s.685

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 08:28:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top