eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.753

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 684-685
Nummer: 753


< Forrige . Indhold . Næste >

753.

13 Marts 1589.

Der skal foretages Vurdering af de to Huse ved Farvegaarden, som Kongen har undt Tyge Brahe, og Magistraten opfordres til at laane ham et Taarn og et Stykke af den tilstødende Vold.

Til borgemestere och raadmend wdj Kiøbenhaffn.

Christian. Vor gunst tilforn. Wiider, att wij naadigst haffue wndt och beuillgett os elskelige Thyge Brahe thill Knudstrup, wor mand och thiener, thuende wore och kronens øde huse liggendis nest op thill Farregaardenn her wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn, huilcke wij epther dannemendtzs thøcke naadigst gerne haffde worderitt, huad the kunde were werdt. Thj bede wij ether och wille, attj aff ethers medborger her wdj byen thilforordner nogne dannemend, som samme thuende huse med grund, eiendom och anden thilliggellse epther skielligtt werdt worderer och taxerer, och huis the ther om kunde kiende, att the thett wnder thieris signeter giffuer fran thennom beskreffuitt, som the wille andsuare och were bekiend. Sammeledis att som hand ochsaa wnderdanigstt haffuer weritt begerindis thend skantze aff steen, som staar nest op thill wollden, saa och thett lille støcke aff wolden, som strecker sig thill hans stackett wid porthen, mand gaaer ind ad, thill laans aff ether att motte bekomme, epther att hand er thill sindtzs paa samme skantze at lade en bøgning forethage och opsette, som thill thendt wiidt berømpte astronomiske konst kand were thienlig och brugelig, och ther paa thill samme konstis brug will haffue nogen jnstrumenther och ther hos forordne nogen personer, som nogitt ner ther hos kand bliffue boendis, och the som løst och willge haffue sig wdj samme konst att øffue och beflitte, och the med aldthingist ther hos att haffue opsehende, epther som hand thes leilighed ydermere kunde ether wide att berette, hand och ther hos thilbiuder sig att wille giffue ether hans forplichtt samme skantze och

IV s.684

støcke aff wolden thill ether egien att wille offuer antuorde, naar nøden thet fordrer och hannom ther om thill siges, bede wij ether och wille, attj hannom samme skanttze och thett støcke aff wollden epther hans begering thill lons thill thett samme astronomiske brug forunder. Ther met etc. Actum Kiøpnehaffn thend xiij martij anno 1589.

Tegn. o. a. L. XVII. 135.

IV s.685

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 08:20:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top