eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.752

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 683-684
Nummer: 752


< Forrige . Indhold . Næste >

752.

13 Dec. 1588.

Borgmestere og Raad skulle undersøge Mogens Heynesens Sag.

Til borgemester och raad vdj Kiøpnehaffn.

Wor gunst tilforn. Wiider, att thenne breffuiser Thomas Vmfredt, som nogen stund haffuer werritt her vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn och thilthallitt Mogens Heynesen for sin och sine medrederis skib och godtz, som hand skulle haffue thagit thennom fra emod hans bestilling, haffuer vnderdanigst ladit giffue thilkiende, huorledis hand fran en thid och thill en anden formedelst forskreffne Mogens Hienigsens paaskud paa sine breffue, hand paaskiuder, oppeholdis, och end nu paa ny formedelst Mogens Heinigsens paaskud paa sine breffue thill Olborg skall hans sag end nu paa sex vger were opsat, och vnderdanigst therfore haffuer werrit begerendis, att hand en gang for alle

IV s.683

motte komme ther mett thill endelig ende. Thj bede wii ether och wiille, att naar samme sex vgger er forlobben, j tha samme sag egien for rette forthager, grandsker och grandgiffueligen forfarer ther om ald omstendige leilighed och siden endeligen wden ald wiidere forhaling eller opsettelse dømmer ther paa huis j kunde kiende loug och rett att were, och huis j ther paa dømmendis saa och for rette kiendendis och affsigendis worder, attj thet clarligen vnder ethers signeter giffuer fran ether beskreffuit, som j wille andtsuare for Gud och were bekiendt for os. Ther met etc. Actum Kiøpnehaffn thend thend 13 decembris anno 1588.

Tegn. a. L. XVII. 120-21.

IV s.684

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 21:55:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top