eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.744

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 677
Nummer: 744


< Forrige . Indhold . Næste >

744.

12 Nov. 1586.

Nogle Nederlændere skulle examineres af Biskoppen og Præsterne og forvises af Staden, hvis de ikke ville aflægge deres forargelige Meninger.

Til borgemestere och raadmend vdj Kiøpnehaffn, jthem ochsaa vdi Hellsingøer.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiider, att wij komme vdj forfaring, huorledis att ebblantt the Nederlender, som ere boendis ther vdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn [Helsingør], skulle findis en partt, som gantze aar offuer eller och aldelis jnthet komme thill kircke att høre gudtz ord eller met andre christne att giøre theris bøn och gudtz thiennist, møget mindre bruge thet hellig hoguerdige altharis sacramenthe, meden leffue saa heden vdj theris wguddelig hiemmelig forthagene meening, andre christne thill forargelse och Gud thill forthørnelse, och eptherdj wij ingenlunde witterligen wille liide saadanne forargelige menisker vdj wore steder och lande, saa møget mueligt kand were thet att forekomme, tha haffue wij forskreffuit och befallit oss elskelige, hederlige och hoglerde mand doctor Pouell Matzen, superintendent vdj Siellandt stigt, att skulle thage thill sig the thre predicanther thill wor Frw, Helligestus och Stj. Nicolaj kircke, saa och thend Thydske predicanther och the samptlich met ether att skulle vdspørge och forfare om huilcke ther kunde findis vdj saadane forargelig leffnit eller religion. Thj bede wij ether och wille, att nar forskreffne doctor Pouell ether ther om lader thilsige, j tha beskeder thilsammen alle the Nederlender, som ther vdj byen ere besiddendis, och forfare om forskreffne leylighet, och saa mange som befindis vdj saadanne forargelig meening och icke paa thend rette weig ere, icke heller wille lade thennum vnderwise, men vdj theris forset wille moduillig bliffue beharrendis, attj thennum strax forwise byen och icke thilsteder ther lenger att bliffue boendis. Ther met skier wor alffuorlig wilge och befalling etc. Actum Koldinghus thend xij nouembris aar etc. 1586.

Tegn. o. a. L. XVI. 106-07.

IV s.677

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 18:48:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top