eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.741

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 675
Nummer: 741


< Forrige . Indhold . Næste >

741.

3 Sept. 1586.

»Baareret« skal anvendes i en Drabssag. Jfr. Nr. 743 og Kirkehist. Saml. 3 R. II. 480-82.

Til Christoffer Valckendorff.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn, Huad thise breffuisere, sexten neffninge, som ere thilneffndt att sige paa ett manddrab, sig nogre vgger forleden ther vdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn haffuer thildragett, vnderdanigst thill os suplicerer och giffuer thilkiende, huorledis thett will falde thennum møgit besuerligt, om samme drab att kiende och dømme aff thend aarsage, ther ere for samme drab thuende fanger siddendis, och huer thennum haffuer paa sin siide fast liige stercke widtnisbyrd, och paa thet the kunde vdj nogen maade giøre therwdinden thend deell, som icke skulle were theris samuittighet besuerlig, tha haffue the vnderdanigst begerit wor naadigste beuillinge thend dødis legomme att motte egien opthagis och forfaris, om thend almechtige Gud wille aff sin naadige thilladelse giøre ther hoes nogen wis thegen, ther epther [the] kunde vdi nogen maade haffue thennum att rette, haffue j aff thieris jndeluchte suplicatz, wij ether thilskicke, ydermer att forfare. Tha paa thett att thend sageløse motte befrijs, och thend skyldige liide straff, och eptherdj sligt thitt och offthe thilforn skied er, ther offuer mand och om saadan wilsom drab er kommen vdj rett kundskab, haffue wij epther theris vnderdanigste anlangende thet och naadigst beuilgitt. Bedendis ether ther fore och wille, att, naar the ether mett thette wort breff besøgendis worder, j tha befaller, att thend døde egien opthagis och opgraffuis, och forskreffne thuende fanger att legge theris hender paa hannom och siiden lader forordne ther epther huis rett er. Ther met etc. Actum Frederichsborg thend iij septembris aar etc. 1586.

Tegn. o. a. L. XVI. 77-78.

IV s.675

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 13:02:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top