eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.739

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 672-673
Nummer: 739


< Forrige . Indhold . Næste >

739.

27 Marts 1586.

Borgmester Marcus Hess skal have Betaling for sit Tilgodehavende hos Kongen.

Til Christoffer Walckendorff.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att os elskelige Marckus Hes, borgemester vdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn, haffuer vnderdanigst thill os suplicerit och giffuit thilkiende, huorledis att thend thiid affgangne Peder Oxe først war skicket thill thend befalling hand vdj war, skall hand hannom thill wort behoff haffue laant [och] forstrachtt wed xiiijc daller, huor paa hand skall haffue bekommit affgangne Peder Hansens quittantz och beuiis, huilcken forskreffne

IV s.672

quitantz hand siiden skall haffue andtuordit sin affgangne høstrw vdj foruaring och hun thend att haffue jndlagdt vdj ett lidett beslaget skriin, och ther hand samme quitantz aff hinde egien fordritt, skall thett were hinde falden aff hukommelse, huor hun thendt haffde henlagdt, huor offuer hand thill thes icke haffuer kund hafft nogen føyg eller aarsage om forskreffne summa penchis bethalling att anfordre, før end nu hand quittantzen haffuer funden och opsøgt, vnderdanigst ther fore begierendis, att wij thend leylighed naadigst anseendis wille hannum forskreffne xiiijc daller lade bethalle och fornøye, epther som j aff hans hoesliggende suplicatz ydermere haffuer att fornemme. Thj bede wij ether och begiere, attj wille lade opsøge och offuersehe the gamble forgangne regenskab, som ther vdj wort renthekammer ere thilstede, huis handell emellom os och forskreffne Marcus Hes werit haffuer belangendis, och siiden forfarer, om forskreffne summa penche er forskreffne Peder Oxe laant och forstracht thill wort behoff, och the os thill beste findis anammit och vdgiffuitt, och om ingen beskeed findis, att the enthen vdj eptherfølgende handler er egien bethallitt eller affregnitt och quittantzen caseritt, och thersom ther om kand findis richtig beskeed, att wij end nu ere forskreffne Marcus Hes samme penche skyldig, attj tha paa wore wegne wille finde raad met thiid och leylighet forskreffne xiiijc daller enthen vdj pendinge eller ware att bethalle och fornøye, som vdj sig selff er billigt och christeligt, att hand offuer hans guode wilge icke skulle liide nogen skade. Ther met sker etc. Befallendis etc. Actum Kroneborg thend xxvij martij aar etc. 1576.

Tegn. o. a. L. XVI. 28-29.

IV s.673

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 12:41:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top