eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.736

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 670-671
Nummer: 736


< Forrige . Indhold . Næste >

736.

14 Juli 1585.

Raadmand Børge Pedersen afskediges.

Til Christoffer Walckendorff.

Frederich etc, Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, epther som j, ther j nu senist ware hoes os, vnderdanigst haffue os thilkiende giffuit, attj haffue befalit byes kemener wdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn, wid naffn Søffren Flue, att skulle lade opsette en brønd wdj thend Øster wold ther wdj byen met huggensteen, och beclage, att ther forskreffne Søffren Flue sig forethagit saadan ethers befalling, som j byen thill bedste j saa maade befallit haffde, att eptherkomme, och thill samme bygning thagit nogen huggensteen, wiid stranden haffuer werit liggendis, skall en aff raadmenden wid naffn Børge Pedersen haffue anfaldit forskreffne Søffren Flue paa raadhusit mett vthilbørlig ord och meentt att wille haffue hannum stillit for rette for huis hand j the maader epther ethers befalling giort haffuer, huorudinden j ether besuerge, epther j aff os ere thilforordnit att skulle haffue thilsiun sammestedtz paa wore wegne thill byens gaffn, nytte och bedste befallit och forordnit, skulle saaledis opthagis och retferdigis epther nogen serdelis wild eller selffdynckenhedt, tha thersom

IV s.670

thet sig ther mett haffuer, som forskreffne Søffren Flue haffuer thet angiffuit, att forskreffne Byrge Pedersen aff egensindighed haffuer hannum wiltt retferdige for thett, som hand haffuer wist, j paa wore wegne forordnit och thill byens egne nytte och bedste forordnit haffde, wille wij saadan offuermod ingenlunde haffue holdit thennum thill gode. Thi bede wij ether och wille, at ther som entlig befindis epther forskreffne Søffren Fluis beretning, j tha thiltencker paa wore wegne att affsette forskreffne Byrge Pedersen aff raadforuandtnis thersammestedtz och wdj hans stedt en anden guod, hørsom och fredelig borger forordner att anthagis wdj radit, och atthj ther epther befaller byefogden paa wor wegne for saadan hans offuermod och moduillie att thilthalle, saa widt met dom och rett skie kand. Och wille ether endelig wiide her epther att rette ansehendis, att thersom j end kunde bliffue thil sindz att thage ther bøn fore, saa holde wij thet dog ther for, att hand met slig sin moduillie icke ether alene men och os, som haffuer ether wdj thett sted forordnit, bethroet och fuldmyndigit, haffuer therudinden forachtitt, och wij therfore jngenlunde, thersom hans brøde therudinden findis, wille haffue hannum thet eptherlatt. Befallendis etc. Actum Anduorskouff thend 14 julij aar etc. 1585.

Tegn. o. a. XV. 525.

IV s.671

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 12:01:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top