eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.733

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 668-669
Nummer: 733


< Forrige . Indhold . Næste >

733.

15 Juli 1584.

Der skal holdes skarpt Tilsyn med Fremmede.

Till Christoffer Walckendorff.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att hogborne første wor kierre fader hertug Wlrich aff Mechleborg haffuer os kierligen tillskreffuidt, huorledis att paa adskillige steder vdj Thydskland skall uere spurtt och befunden nogle personer, som vnder wtilbørlig middell och skin haffue thennum angiffuidt en partt for konger och herrer theris gesandter, en partt for andre ansehenlig personer, en deell vdj andre fortegte middell, och dog siiden om theris leylighed anderledis er befunden, att the haffue hafft kongelig signether vdgraffuen thill theris forsett och willge att bruge och med anden attskillige farlige prachticker att omgaais, ther medt the enthen med brand, moerd, bespeiding eller anden wtilbørlig maade kunde effterthrachte thend christen menighedt, som Christj euangelium bekiende, nogerledis ad skade, och end dog wij tillforn ether thillskreffuidt haffue att skulle lade haffue tilbørlig tillsiun mett huad fremmede och vdlendiske, som ther thill byen kunde hende att komme, wij och naadigst icke thuiffle, j io samme wor alffuorlig willge och befalling wide vnderdanigst att haffue vdj thilbørlig acht, dog eptherdj slig skellmiske prackticker attskillige steder bespørgis, och thet kunde were adt befrøchte, att ther kunde were the, som aff liige wbeskemmidt sindt skulle sig lade emod os bruege och sig nogit thorde vnderstaa enthen medt brand wor orloug skibe, som ther for byen er liggendis, att anfechte eller j andre maade os eller wore vndersottis skade att eptherthracktte, haffue wij ether her medt willd allffuorligen formanitt och befalldit haffue, attj forordne att haffuis grandgiffuelig acht och opsehende medt alle the fremmede och vdlendiske, som

IV s.668

hender ther thill byen att komme, werre sig huis standtz eller condition, som the kunde were eller sig angiffue, och aldelis ingen tillsteder ther fra fremdellis hiid ind vdj riigidt ad komme, synderlig huad Wellske, Frandtzoser, Spanier eller anden nations folck ere, wden the haffue konninger, chur och førster theris nøygachtig pasbordt, huor fra the ere kommen och huad theris werff ere, och serdellis herudinden uille wij ether bedit och befalldit haffue, attj forordne goed wacht paa wor orloug skiibe, stercker och saa flittig som her thill dags thillforn nogen thid kand were skiedt, thisligiste och saa paa Holmen ther for slottidt, saa att aldelis ingen jndladis ther paa Holmen end inden paa wore skiibe vden the, som ere bekiend och haffue beskeedt att mue och skulle ther paa komme, och thette eder medt yderste alffuorlig fliid lader uere befallidt, som j thett for oss wille andsuarre. Ther medt etc. Actum Helsingborg thend xv julij aar etc. mdlxxxiiij.

Tegn. o. a. L. XV. 349.

IV s.669

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 11:18:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top