eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.732

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 667-668
Nummer: 732


< Forrige . Indhold . Næste >

732.

12 Marts 1584.

To Huse skulle flyttes fra Ladegaarden paa Amager til Slottets Ladegaard (Nyby).

Til Christen Wind.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiid, effther som thu vnderdanigst lader giffue os thillkiende, huorledis thend kornlade vdj ladegaarden ther thill slottit skall slett were forfallden, saa thend icke lenger kandt hielpis eller føris raad widt, men endelig will were fornøden vdj thiide om en anden att thillthencke, som ther kand opsettis, førend høsten kommer, ther hoes och lader berette, att paa thend ladgaard, som stod paa Amager, skall findis thuende lempelige ladehuse, som nu staar ledige och øde, siden ladegaardens eyendomme sammestedtz bleff borttfest, huillche well skulle kunde thiene att lade flytte och egienn opsette vdj ladgaarden ther thill slottit vden formøgen ombkostninge, tha bede wij thig och wille, att thu

IV s.667

med første leylighedt lader flytte samme thuende ladehuse, som nu staar paa Amager, och thennum egien lader opsette vdj ladegaarden ther thill slottitt och ther aff saa uell som aff huis gammell thømmer, ther findis vdj thend gammell kornlade thienlig thill att bruge egien, lader bygge och opsette en goudt kornlade thed bedste mueligtt er, saa thend med thett første jnden thilkommendis høst bliffuer ferdige, rammendis thervdinden wortt gaffn, att ther paa icke formøggen omkostninge opgaaer, som wij theg naadigst thillthroer, och thett lader jndføre vdj regenskaff. Ther mett etc. Actum Hadersløffhus thend xij martij aar etc. mdlxxxiiij.

Tegn. o. a. L. XV. 324.

IV s.668

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 20:44:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top